تبلیغات
چراغ جادو

سفر جادویی شکرگزاری(روز نهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری " 

روز نهم: غبارپاشی جادویی به همه ...
تعالیم معنوی باستانی می گویند که ھر آنچه که از صمیم قلب به دیگری می دھیم صدھا برابر به خودمان برمی گردد.
چنانچه انرژی حق شناسی را ھمچون پاشیدن غبار جادویی در نظر دارید، پس زمانی که به ازای دریافت چیزی از فردی ابراز قدردانی می کنید، به راستی که در حال پاشیدن غبار جادویی بر او ھستید. انرژی مثبت قدرتمند موجود در غبار سحرآمیز به ھر آن کس که آن را می پاشد می رسد و اثر میکند . به افرادی بیاندیشید که در روز خاصی با آنھا مواجه می شوید و به گونه ھای مختلف در خدمت شما ھستند مانند افرادی که در فروشگاه ھا یا رستوران ھا به کار مشغول ھستند، رانندگان اتوبوس یا تاکسی، مشتریان در خدمت مردم، نظافت چیان یا کارمندانی که در محیط کارتان مشغولند. افراد خدمتگزار خودشان را برای خدمت به شما ارائه می دھند و شما در حال دریافت خدمت آنھاھستید.
چنانچه شما در ازای خدمات آنھا ابراز قدردانی نکنید، پس فرد شاکری نیستید و از ورود و جریان نیکی به زندگی تان ممانعت می کنید.
در مواقعی شاید با فرد خدمتگزاری مواجه گردید که رفتاری ناپسند با شما دارد یا به شما ھیچگونه توجھی نمی کند که فکر می کنید سزاوارش ھستید. حق شناسی در این مواقع شاید بسیار چالش
انگیز باشد. اما امتنان شما نباید به رفتار شخص مقابل بستگی داشته باشد. سپاسگزاری را برگزینید، مھم نیست برای چه! جادو را در زندگی تان انتخاب کنید، مھم نیست برای چه! این امر شاید به شما کمک کند تا به یاد داشته باشید که فرد مربوطه در لحظه ارتباط با شما در حال تأمل کردن در رابطه با مشکلی است و شما از آن بی خبرید.امتنان و عواطف شما شاید سحرآمیزترین اتفاق برای آنھا در آن روز باشد.
فردا ، از این غبار جادویی حق شناسی برای افراد خدمتگزار استفاده کنید و در جستجوی ھر فرصتی برای پاشیدن این غبار سحرآمیز بر روی ھمه باشید.حداقل از ده نفر تشکر کنید که خدمات متفاوتی را به شما ارائه می دھند تا امروز بھره مند گردید. اھمیتی ندارد اگر فرصتی برای تشکر حضوری نیافتید! می توانید به طور ذھنی از افراد خدمتگزارتان قدردانی کنید، در این حالت نیز گرد جادویی به آنھا خواھد رسید. به عنوان مثال، ذھنی به خودتان بگویید: من واقعا" سپاسگزار نظافتچیانی ھستم که از ساعات ابتدایی صبح به کار مشغولند تا مطمئن گردند که خیابان ھا ھر روز عاری از ھر گونه آشغال و آلودگی است.
اگر گرده افشانی جادویی را بر سر خدمتگزاران ھنگام قدردانی از آنھا تجسم کنید، تصویری دارید از آنچه که واقعاً به طور نامرئی با قدرت امتنان اتفاق می افتد. با کمک این تصویر ذھنیتان، یقین پیدا می کنید که غبار سحرآمیز حق شناسی واقعاً به افراد می رسد و اینکه با دست یافتن به آن ، زندگی آنھا ارتقاء می یابد و ھر وقت که به پاشیدن این غبار بر دیگران مبادرت می ورزید، به شما و زندگی تان نیز بر می گردد.
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری( روز هشتم)

 


* سفر جادویی شکرگزاری * 

روز هشتم: محتوای سحرآمیز !!!!!!!!! (   ) 
سپاسگزاری پیش از تناول غذا سنتی چند ھزار ساله است که به عصر مصریان باستان برمی گردد.شما برای زیستن،اندیشیدن و سرحال بودن نیازمند غذا ھستید و بنابراین حتی بابت قوت لایموت، شکرگزاری بسیار
زیادی لازم است .
به منظور برخورداری از حس بیشتر سپاسگزاری بابت غذا، لحظه ای را به اندیشیدن درباره تمام افرادی اختصاص دھید که در داشتن غذایی برای خوردن به شما کمک کردند و در آماده کردن غذایی برای شما دخیل بودند. برای اینکه شما میوه و سبزیجات تازه تناول کنید، پرورش دھندگان
می بایست به کاشتن و پرورش دادن میوه ھا و سبزیجات مبادرت ورزند و با آبیاری مستمر و حفاظت از آنھا در طی ماھھای زیاد، میوه ھا و سبزیجات را آماده ی برداشت کنند. سپس نوبت به افرادی می رسد که این محصولات را چیده، بسته بندی کرده و توزیع کنندگان و رانندگانی که برای حمل و نقل محصولات مسافتھای بسیار زیادی را شب و روز می پیمایند تا ھمگی در کنار یکدیگر با ھمت و تلاش و در ھماھنگی کامل مطمئن شوند که ھر میوه و سبزی به صورت تازه و شاداب به شما تحویل داده می شود و در تمام مدت سال قابل دسترس ھستند.
به دامداران، ماھیگیران، پرورش دھندگان گاوھای شیرده یا مزرعه داران، پرورش دھندگان قھوه و چای و تمامی شرکت ھای بسته بندی غذا فکر کنید که برای تولید غذای مورد استفاده به طور خستگی ناپذیر کار می کنند.
ابراز کلمه جادویی ساده "سپاسگزارم" پیش از خوردن یا آشامیدن ھر چیز، حاکی از شناخت و امتنان بھر معجزه آب و غذاست.
موضوع غیرقابل باور این است که ھنگامی که بابت آب و غذا شاکر ھستید، این امر تنھا بر زندگیتان مؤثر واقع نمی شود، بلکه امتنان شما بر اندوخته جھانی نیز تأثیر دارد. اگر مردم به حد کفایت شکرگزار آب و غذا باشند، این امر در حقیقت مددی به گرسنگان و نیازمندان خواھد کرد. بر اساس قانون جذب و قانون عمل و عکس العمل نیوتن، عمل سپاسگزاری ھمگانی باید یک عکس العمل دسته جمعی معادلی ایجاد کند و به این ترتیب اوضاع و شرایط کمبود آب و غذا برای ھر کس در این
سیاره متحول خواھد شد.
علاوه بر این، سپاسگزاریتان بھر غذا و آب، روند جادو را در زندگی تان حفظ می کند و این موھبت، رشته طلایی شکوھمندش را با ھر چیز عزیز و دوست داشتنی تان و آمال و آرزوھایتان خواھد تنید.
یکی از شیوه ھای تجربه کردن جادوی فوری امتنان از طریق غذا و آشامیدنی ھا، لذت بردن واقعی از آن چیزی است که می خورید یا می آشامید.
فردا قبل از خوردن یا آشامیدن چیزی چه اینکه قصد خوردن غذایی، تکه میوه ای یا یک وعده حاضری داشته باشید و یا اینکه میل نوشیدن ھر چیزی من جمله آب را دارید، لحظه ای به آنچه که قصد خوردن یا آشامیدن دارید، بنگرید و در دل یا با صدای بلند تکرار کنید:
"از خدا و از تمامی افرادی که تلاش کرده اند تا این غذا برای من آماده شود ، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم" و در صورت امکان، فقط یک جرعه یا یک لقمه بخورید و از آن واقعاً لذت ببرید، این کار نه تنھا بھره مندی شما را ارتقاء می بخشد، بلکه به شما کمک خواھد کرد تا
از حس امتنان بیشتری برخوردار گردید.
اگر ھر زمان در طول روز قبل از خوردن یا نوشیدن چیزی ابراز کلمه جادویی "متشکرم" را فراموش کردید، به محض اینکه به یادتان آمد، چشمانتان را بسته در ذھنتان به لحظه ای برگردید که فراموش کردید، برای یک یا دو ثانیه خودتان را به گونه ای مجسم کنید که قبل از خوردن یا آشامیدن ابراز تشکر می کنید. اگر سپاسگزاری بھر غذا و آشامیدنی ھا را چندین بار در روز فراموش کردید، باید فردا به تکرار ھمین تمرین مبادرت ورزید. شما فرصت از دست دادن یک روز را در ایجاد کردن سیستم سپاسگزاری خود ندارید زیرا رؤیاھایتان بر آن تکیه دارند(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


 

سفر جادویی شکرگزاری( روز هفتم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز هفتم : مشاغل جادو میخواهند ....
چگونه است که دو نفر شغلی را آغاز می کنند، حال اینکه حرفه ی یکی از آنھا به سوی موفقیت و پیروزی عظیم پیش می رود، در حالی که نفر دیگر علی رغم کار و تلاش با پیشرفت ناچیزی روبرو می شود، حال آن که ھر دو با مشقت تلاش می کنند؟ حلقه ی گمشده برای موفقیت ھمان سپاسگزاری می باشد زیرا بر اساس قانون جذب شما باید شاکر آن چیزی باشید که موفقیت را به شما جذب می کند.
به منظور دستیابی به موفقیت یا ارتقای چیزھای نیکو در شغل یا پیشه تان (مانند فرصت ھا، ترفیع، پول، افکار برجسته، الھامات و تحسین و تمجید) مھم است که بابت شغل یا پیشه خود قدردان باشید.
شما باید عاشق شغلتان ھر آنچه که ھست، باشید و از رفتن به سر کارتان ذوق زده گردید و نباید از چیزی فروگذار کنید. چنانچه چنین احساسی را درباره شغل فعلی تان ندارید یا آن را شغل رؤیایی
خود نمی یابید، طریق دستیابی به شغل مطلوبتان، ھمانا قدردان بودن بابت شغل فعلی تان می باشد.
امروز، تصور کنید که دارای یک مدیر نامرئی ھستید که وظیفه اش ثبت کردن افکار و احساسات شما راجع به شغل تان است. با تصویرسازی ذھنی ببینید که مدیرتان امروز ھرجا که می روید با قلم و دفتری در دست تعقیبتان خواھد کرد.ھر زمان که شما چیزی را درباره ی شغلتان می یابید که شکرگزارش باشید، مدیرتان آن را یادداشت خواھد کرد. وظیفه ی شما، یافتن برکات و فراوانی در حد توانتان است که بابت آنھا
سپاسگزار باشید؛ لذا در پایان روز مدیرتان دارای لیست طویلی از تمام حق شناسی ھای شماست.
ھرچه این لیست طویلتر باشد، مدیر نامرئی شما جادوی بیشتری را می تواند برای پول، موفقیت کاری، فرصتھا، بھره وری و کامیابی شما به ارمغان آورد.
ھر زمان که مدیر خیالی تان به یاداشت کردن می پردازد، شما عاملی را بابت سپاسگزاری می یابید و اینطور می گویید: 
من بابت.........(ذکر عامل)......... بسیار قدردانی می کنم.
مدیرتان ھرچه عمیق تر بتواند حس قدرشناسی را در وجودتان ببیند، زودتر قادر است تا جادو را در کارتان به جریان اندازد و سحر و افسون بیشتری به وجود خواھد آمد.


(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

داستان انتقاد

 

عالمی در میان مردم محبوبیت زیادی داشت، همه مسحور گفته هایش می شدند. همه، به

جز اسحاق، که همیشه با تفسیرهای او مخالفت می کرد و اشتباهات او را به یادش می آورد.

بقیه از اسحاق به خشم می آمدند، اما کاری از دستشان بر نمی آمد.

روزی اسحاق درگذشت. در مراسم خاکسپاری، مردم متوجه شدند که مرد عالم به شدت اندوهگین است.

یکی پرسید: «چرا این قدر ناراحتید؟ او که همیشه از شما انتقاد می کرد!»

مرد عالم پاسخ داد: «من برای دوستی که اینک در بهشت است، ناراحت نیستم. من برای خودم ناراحتم.

وقتی همه به من احترام می گذاشتند، او با من مبارزه می کرد و مجبور بودم پیشرفت کنم. حالا رفته،

شاید از رشد باز بمانم.»

افرادی از سازمانتان که به صورت سازنده از شما انتقاد می کنند، نیروهای باارزشی هستند. آنها را از

خود طرد نکنید. بلکه این قابلیت آنها را در جهت و مسیر رشد سازمان هدایت کنید و از فکر و توانایی

 تحلیل آنها، در بررسی مسائل سازمانی استفاده کنید.
برچسب ها: داستان آموزنده ، داستان ، داستان موفقیت ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز ششم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز ششم : طریق جادویی رهایی از نقمت
وضعیت ھای ناخوشایند (اعم از ارتباطی شکنجه آور، فشار مالی، فقدان سلامتی یا مشکلات شغلی و...) به دلیل عدم سپاسگزاری در طی مدت طویلی از زمان بوجود می آیند.قدر ندانستن نعمات، دلیل اصلی وجود نقمات است، زیرا ھنگامیکه نعمات را ناچیز بپنداریم در ازای آن ابراز قدردانی نمی کنیم و رخداد جادو در زندگیمان متوقف خواھد شد
اکنون به این درک نائل شده اید که ناسپاسی، اندیشه ھا و سخنان ناخوشایند و گله و شکایت، جریان نعمات را در زندگی تان متوقف می کند. حالا واقفید که وجود خطاھا و لغزش ھای بسیار، حاکی از این ھستند که شما ناخواسته در حد کفایت شکرگزار نبوده اید.
"بیایید متعالی و شاکر باشیم، برای اینکه اگر ما امروز بسیار نیاموختیم، لااقل اندکی آموختیم، اگر بھتر نشدیم، لااقل بیمار نگشتیم و چنانچه ناخوش احوال شدیم،حداقل نمردیم، پس، بیایید جملگی سپاسگزار باشیم"
فردا یک معضل یا وضعیت ناخوشایندی را در زندگی تان برگزینید که بسیار خواھان حل آن ھستید و ده مورد را به منظور سپاسگزاری بجویید.
می دانم که این امر می تواند برای آغاز این تکنیک چالش انگیز باشد، اما از جمله بالا الهام بگیرید و لیستی از ده مورد در کامپیوتر یا دفتر روزانه ی سپاسگزاریتان بنویسید ..
در نوشتن لیست خود، مطمئن شوید که ھر ده موردی را می نویسید که به طریق زیر شاکرشان ھستید:
"بسیار سپاسگزارم برای................" یا "حقیقتاً متشکرم بابت................." و جمله را با موردی که بابتش شاکر ھستید به اتمام برسانید.
ھمین ده موھبت مورد سپاستان را لیست کنید، کارتان را با نوشتن تکنیک طریق جادویی رھایی از نقمت، به پایان برسانید:
"متشکرم، متشکرم، متشکرم، برای عزم و اراده ی کامل."
و تنھا برای امروز، دقت کنید که آیا می توانید یک روز را بدون گفتن ھر چیز ناخوشایندی به پایان برسانید؟! شاید یک چالش باشد، اما ملاحظه کنید که آیا می توانید آن را فقط یک روز انجام دھید.اگر بدانچه که
می گویید، آگاه باشید آنگاه می توانید وقفه ای ایجاد کرده، تصمیم بگیرید که آیا خواھان پیامدھای حاصل از گفته ھایتان می باشید. در اینجا یک شاھرگ جادویی ھست که می توانید، در صورت توجه
به اندیشه یا گفتارتان راجع به چیزی ناخوشایند، از آن استفاده کنید. بلافاصله درنگ کرده، بگویید:
"اما باید بگویم که واقعاً بابت................. سپاسگزارم."(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

تعداد کل صفحات ( 115 ) ... 5 6 7 8 9 10 11 ...