سفر جادویی شکرگزاری(روز سیزدهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *
( این سفر 3 مرحله داره واسه همین مطالبش یکم بیشتر از سایر روزهاست ... اما برای رسیدن به خواسته ها روشهاش فوق العاده است ... )

روز سیزدهم: همه آمال و آرزوهایتان را به حقیقت پیوند بزنید
صدھا فرھنگ بومی در طی قرنھا به طور سنتی برای حاجتشان قبل از دستیابی به آن سپاسگزاری کرده اند و با برگزاری مراسم و جشنھای بزرگ و پر زحمت و با صرف انرژی بسیار زیاد، مراتب سپاسگزاری را به جا می آوردند. مصریان از زمان ھای قدیم طغیان رودخانه نیل را جشن می گرفتند تا از جریان مستمر آب در این رودخانه اطمینان حاصل کنند و ھمچنین از خطر آن در امان بمانند، سرخپوستان آمریکایی و بومیان استرالیایی به اجرای رقصھای باران می پرداختند، قبایل مختلف آفریقایی بابت غذایشان پیش از صید برای آن مراسمی را اجرا می کردند و یا در رسوم ایرانی نذرهایی جهت برآورده شدن نیتها می کنند و قبل از برآورده شدن نیت آن نذر را ادا می کنند . این ھمان ماھیت عبادت در ھر فرھنگ و مذھبی، مبنی بر سپاسگزاری قبل از دستیابی به خواسته ای است که در قالب آرزو معنی می دھد.
قانون جذب می گوید که خواھان، خواسته را جذب می کند و این بدان معناست که شما باید تصویر یا عکسی از آنچه که می خواھید را در ذھنتان بسازید. سپس به منظور جذب کردن آرزویتان، باید آن را چنان احساس کنید که گویی مال خودتان است؛آسانترین طریق انجام این امر، شاکر بودن بھر آرزویتان، قبل از دست یافتن به آن است.بوسیله ادای حقیقی سپاسگزاری بابت حصول به آرزوی محقق نشده، بلافاصله تصویری از ھدف نھایی را در ذھنتان شکل دھید، آن را چنان احساس کنید که گویی صاحبش ھستید و در حال برآورده شدن آرزویتان می باشید. اگر در حفظ و نگه داری این تصویر و احساس آن، مداومت داشته باشید به طور سحرآمیزی به آرزویتان نائل خواھید شد.باید اعتماد کنید و بدانید که ھنگام شاکر بودن بھر خواسته تان، آنچه را که خواھانش
ھستید به نحو سحرآمیزی بسویتان خواھد آمد زیرا این قانون جھان ھستی است.
حالا چه چیز را خیلی زیاد می خواھید؟
در ابتدای این سفر از شما خواستم تا واقعاً آنچه را که در ھر زمینه ای از زندگی تان می خواھید، مشخص کنید. (چنانچه قبلا" به این کار مبادرت نورزیدید، حالا وقتش است.) به لیست ھایی که اکنون ایجاد کرده اید، مراجعه کنید و ده مورد از بھترین آمالتان را برای این تکنیک جادویی
برگزینید.مجسم کنید که در یک نظم و ترتیب جادویی با جھان ھستی بابت ده آرزوی برجسته تان قرار گرفته اید، زیرا در حقیقت با استفاده از قانون جذب، این دقیقاً ھمان چیزی است که در حال انجام دادن آن ھستید.
پشت کامپیوتر یا با قلم و دفتری در دست بنشینید و به روش زیر لیستی جداگانه از ده آرزوی برجسته تان تھیه نمائید، گویی به تمامی آنھا دست یافته اید:
متشکرم، متشکرم، متشکرم، بابت................ و جای خالی را با آرزوی محقق شده تان پرکنید.
بعنوان نمونه : 
خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر بخاطر فروشھای دوبرابر مجسمه ھایمان در این ماه. ...
ممنونم، ممنونم، ممنونم بخاطر شریک یا ھمسر تمام عیارم.

مرحله دوم محقق شدن تمام آمال و آرزوھایتان به اشباع کردن آرزوھایتان با امتنان بیشتری مربوط می گردد. می توانید مرحله دوم را در ھر زمان در طول مدت فردا تکمیل کنید چه در حین لیست
کردن ده آرزوی برترتان و چه متناوباً در سراسر روز به این مرحله بپردازید. به منظور اشباع کردن ھر آرزویتان با قدرت جادویی امتنان، با اولین آرزوی واقع در لیست تان شروع کنید و با استفاده از تخیل خود به پرسشھای زیر بطور ذھنی پاسخ دھید، گویی آرزویتان برآورده شده است:
۱- وقتی به آرزویتان رسیدید چه احساسی داشتید؟
۲- چه کسانی اولین نفراتی بودند که مژده برآورده شدن آرزویتان را به آنھا دادید و چگونه بیان کردید؟
۳- زمانی که آرزویتان محقق شد اولین اقدام مھم تان چه بود؟ تا جائیکه می توانید در ذھنتان به جزئیات بیشتری بپردازید.
سرانجام، ھر آرزو را مرور کرده، بر کلمه جادویی "متشکرم" واقعاً تاکید کنید به طوریکه آن را با تمام وجودتان احساس نمائید.

چنانچه قصد انجام کاری را دارید که حقیقتاً قدرتمند و بسیار مفرح باشد، می توانید یک تخته جادویی نیز ایجاد کنید و عکسھای مربوط به آرزوھایتان را بر آن بچسبانید. عکسھا را بریده، آنھا را به تخته بچسبانید و در مکانی قرار دھید که بتوانید اغلب مواقع آن را مشاھده کنید. با حروف درشت و خوانا بر روی تخته جادویی تان کلمات سحرآمیز را بنویسید: از شما ممنونم، از شما سپاسگزارم، از شما متشکرم .

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز دوازدهم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز دوازدهم: افراد سحرآمیزی که تحولی ایجاد می کنند!!!
ھر یک از ما در مواقع خاص در زندگیمان ھنگام نیاز شدید از مساعدت، حمایت یا ھدایت دیگران برخوردار شده ایم. گاھی کس دیگری روند زندگیمان را از طریق تشویق، رھنمون یا حضور به موقع اش تغییر می دھد و بعد زندگی ادامه می یابد و ما تمایل به فراموش کردن آن لحظاتی را داریم که یک نفر بر ما تأثیر گذاشت یا زندگیمان را تغییر داد. بعضی اوقات حتی تأثیر و نفوذ شخصی را نمی فھمید تا اینکه به خوبی در آینده وقتی که به گذشته زندگی تان نظری بیافکنید و متوجه شوید که
شخص بخصوصی در تغییر و تحول سحرآمیز جھت زندگی تان برای بھتر شدن محور اصلی بوده است.این شخص مورد نظر شاید یک معلم یا مربی، عمو، دائی، عمه یا خاله، خواھر و برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ یا ھر عضو دیگر خانواده بوده باشد. امکان دارد یک پزشک، پرستار یا بھترین دوست شما باشد. ممکن است اشخاصی باشند که شما را به شریک فعلی تان یا به علاقه و تمایل خاصی آشنا کردند که یکی از برجسته ترین و شدیدترین احساسات شما شدند. شاید ھم افرادی بودند که حتی آنھا را نمی شناختید و در زندگی تان خیلی کوتاه مدت حضور پیدا کردند و عملکردی ناگھانی از عطوفت را به مرحله اجرا گذاشتند و شما را به جوھر و اصل تان مرتبط کردند.شاید هم نویسندگانی باشند که با مطالعه کتابشان زندگیتان راتغییر داده باشید .
امروز، قصد دارم که درباره اشخاص جادویی فکر کنید که بر زندگی تان تأثیر داشته اند. مکان آرامی را پیدا کرده تا لحظاتی را در طول امروز تنھا باشید، بنشینید و به سه نفر برجسته بیاندیشید که تحولی در زندگی تان ایجاد کرده اند. ھمین که آن سه نفر را یافتید، در یک زمان با یک نفر کار کنید و با ھر نفر با صدای بلند صحبت کنید که گویی آنھا حضور دارند، دلایل امتنان تان را به آنھا مطرح کنید و اینکه چگونه بر روند زندگی تان تأثیر گذاشتند. اطمینان حاصل کنید که این تکنیک جادویی را با ھر سه نفر در یک جلسه و در یک زمان انجام می دھید زیرا احساسات حق شناسی، شما را به سطح بسیار عمیق تری خواھد برد. چنانچه این تکنیک سحرآمیز را برای سه نفر به سه قسمت در روز تقسیم کنید، نه از یک عمق و ژرفای حق شناسی بھره مند خواھید بود و نه پیامدھای جادویی نصیب تان خواھد گشت.
بسیار حائز اھمیت است که دلایل سپاسگزاریتان را بیان کنید ولی نباید مبالغه کنید و دروغ بگویید. در عوض، ھر چه بیشتر بگوئید و بیشتر احساس کنید، نتایج حیرت آورتر خواھند بود. شما فراگسترده شدن جادو را در زندگی تان از طریق انجام این تمرین شاھد خواھید بود؛ این تکنیک در میان تمرین ھای سپاسگزاری که تابحال انجام داده اید، از جمله تمرین ھای بسیار قوی و مؤثر می باشد.
چنانچه در موقعیتی ھستید که نمی توانید با صدای بلند سخن بگویید پس قادر به نوشتن حرفھایتان به ھر نفر و مخاطب قرار دادن آنھا می باشید به صورتی که گویی نامه ای برای او می نویسد.
ھنگامی که این تمرین را تکمیل کردید به تغییر و تحول عظیمی در وجودتان پی خواھید برد. اولین نشانه قدرت سپاسگزاری، کارکرد ھمیشگی آن است و از ھمه مھم تر اینکه شادی و نشاط را در
وجودتان ایجاد می کند. دومین علامت آن جذب کردن حالات شگفت انگیز است و اگر تمام اینھا کافی به نظر نرسند، نشاطی که پس از به جا آوردن حق شناسی احساس می کنید نیز موارد شگفت آور بیشتری را جذب می کند که شادی بیشتری را در شما ایجاد خواھد کرد. این جادوی حیات و این قدرت سحرآمیز، امتنان است.


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز یازدهم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز یازدهم: یک بامداد جادویی ....
راحت ترین و ساده ترین روند اطمینان مبنی بر اینکه روزتان پیشاپیش مملو از جادو خواھد بود، این است که بامدادتان را سرشار از حق شناسی کنید. زمانی که امتنان را ضمیمه روال ھمیشگی بامدادتان کنید، فواید سحرآمیز آن را در کل مدت روز حس و مشاھده خواھید کرد. ھر بامداد مملو از فرصتھایی برای سپاسگزاری است.ھنگامی که در روز جدیدی مثل فردا از خواب بیدار می شوید، پیش از حرکت و انجام حتی یک کار، کلمه سحرآمیز "سپاسگزارم" را بگویید. بھر این حقیقت ابراز تشکر کنید که زنده اید و به شما روز دیگری از حیات عطا شده است.اھمیتی ندارد که چقدر خواب آلود ھستید یا ساعت زنگدارتان
شما را برای کار از خواب بیدار کرده است یا در طول مدت تعطیلی آخر ھفته خوابتان برده است؛ لحظه ای که بیدار می شوید، بابت روز دیگری از زندگی تان، کلمه جادویی "متشکرم" را بیان کنید. بابت خواب خوب شبانه تان، شکرگزار باشید. آیا به قدر کافی خوش شانس ھستید که با ملافه و بالشتی در بستری آرمیده باشید؟ سپاسگزارم. وقتی پاھایتان با زمین برخورد می کند بگویید خدایا شکر. آیا حمامی در منزل دارید؟ خدا را شکر! آیا قادرید که شیر آب را باز کنید و بلافاصله ھر صبح از آب تمیز برخوردار گردید؟ ممنونم! بابت حوله، صابون، آینه و ھر چیزی واقع در
حمام و دستشویی تشکر کنید که از آنھا در جھت احساس شادابی، ھشیاری و آمادگی برای روز استفاده می کنید.ھنگام لباس پوشیدن به این بیاندیشید که چقدر خوش اقبال ھستید که جامه ای برای انتخاب کردن و پوشیدن در اختیار دارید. خدا را شکر! به این توجه کنید که چه تعداد افرادی باید در بوجود آوردن تمام اقلام گوناگون پارچه و البسه دخیل بوده باشند که شما در یک روز آن را به تن کنید. احتمال
دارد البسه ای که در یک روز می پوشید از کشورھای دیگری در سراسر این کره خاکی می آیند. از ھمه متشکرم! آیا کفش دارید؟ خوش بحالتان. زندگی بدون آنھا را تجسم کنید. بابت کفشھایم ممنونم! .چنانچه از خواب بر می خیزید و در ابتدا صبحانه می خورید پس در حین لمس و استفاده کردن از ھر چیز در صبحانه خود کلمه جادویی "متشکرم" را ابراز کنید. بابت قھوه، چای، آب میوه یا صبحانه تان قدردانی کنید. این خوردنی ھا، صبح ھای شما را بسی لذت بخش می سازند و انرژی روزتان را تامین می کنند.
بجا آوردن سپاسگزاری و بکار بستن جادو را در روند ھمیشگی صبحگاه خود عملاً تا جائیکه مقدور است ھمین فردا پیاده کنید. از لحظه گشودن چشمانتان تا پوشیدن کفشھایتان یا آماده شدن، کلمه جادویی "متشکرم" را در ذھنتان بابت ھر چیز ملموس و مورد استفاده بیان کنید.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز دهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز دهم: ثروت پرجاذبه
تکنیک سحرآمیز امروز، یکی از بزرگترین دلایل مبنی بر ناسپاسی افراد را بابت پول به سپاسگزاری تبدیل می کند و لذا از قدرت مضاعف در جھت تغییر اوضاع مالیتان برخوردار است؛
شما ناسپاسی را که موجب فقیرتر شدن شماست با سپاسگزاری تعویض خواھید کرد که به نحو سحرآمیزی ثروت را برایتان به ارمغان می آورد.ھر گونه ناسپاسی، افکار یا سخنان ناخوشایند، حسادت آمیز یا نگران کننده ای درباره پول و مادیات به راستی که فقر و تنگدستی را به وجود می آورد و البته بزرگترین ناسپاسی ھا در زمانی است که پولی باید پرداخت شود.
برای داشتن یک زندگی غنی، می بایست برای ھر اقدامی بابت پول شاکر باشیم و مضایقه کردن از پرداخت صورت حساب ھایتان به منزله ناسپاسی است.
به منظور سپاسگزار بودن بھر صورت حسابی، به این بیاندیشید که تا چه حد از خدمات یا اجناس مربوط به صورتحساب بھره مند شده اید. اگر بابت اجاره یا رھن پرداخت شده است، شاکر باشید که سقفی بالای سرتان است و در آن زندگی می کنید.اگر صورت حساب گاز یا برق را پرداخت می کنید به گرما یا سرمای حاصل از آنھا، دوش آب داغ و ھر وسیله ای فکر کنید که در خدمت شما است. در صورت پرداخت قبض تلفن یا اینترنت، تصور کنید که زندگی تان چقدر دشوار می شد اگر مجبور بودید مسافت ھای خیلی طولانی را برای صحبت با ھر فرد به طور جداگانه طی کنید.
تمام این خدمات قابل ملاحظه حاضر و آماده در دسترس شما ھستند پس بابت آنھا و شرکت ھایی که با فراھم کردن خدماتشان قبل از پرداخت به آنھا به شما اعتماد می کنند، شاکر باشید.
بر روی ھر صورت حسابی ھنگام پرداخت، جمله ی جادویی "از پرداخت این قبض متشکرم" را بنویسید .
فردا قصد انجام ھمین کار را داشته باشید. ھر قبض موجود پرداخت نشده ای را برداشته، با استفاده از قدرت جادویی امتنان در پھنای آنھا جمله ی "برای پول ممنونم" را بنویسید و بابت داشتن پول در جھت پرداختن قبض مورد نظر، چه آن پول را دارید و چه ندارید، از حس امتنان برخوردار شوید. اگر قبض ھایتان را به صورت اینترنتی پرداخت و دریافت می کنید، پس زمان دریافت یک قبض اینترنتی آن را به خودتان به عنوان یک ایمیل ارسال کرده، در قسمت موضوعات با حروف درشت و بزرگ بنویسید: "بخاطر پول متشکرم" .بعد، ده قبض قبلاً پرداخت شده را پیدا کرده، در طرف جلویی ھر کدام جمله جادویی "بابت پرداخت متشکرم" را بنویسید. در حین نوشتن بر روی ھر قبض پرداخت شده، تا حد امکان شاکر بودن را حس کنید مبنی بر اینکه پولی برای پرداخت قبض داشتید.
از امروز به بعد با انجام دائمی این تکنیک در زمان پرداخت یک قبض می توانید در مدت کم به خدمات عظیمی بیاندیشید که از قبض مورد نظر دریافت کردید و درست روی قبض جمله جادویی "بابت پرداخت متشکرم" را بنویسید و در صورت نداشتن پول بابت پرداخت قبض، با استفاده از
قدرت جادویی امتنان جمله "به خاطر پول ممنونم" را نوشته، آن را با تمام وجود احساس کنید زیرا برای پرداخت قبض پول دارید. احساس سپاسگزاری بھر پولی که پرداخت کرده اید، دریافت بیشتر شما را تضمین خواھد کرد. امتنان ھمچون رشته طلایی پرجاذبه ایست که جذب پول شما می شود.
لذا زمانی که پول را پرداخت می کنید، ھمواره پول به شما برمی گردد، گاھی مساوی، گاھی ده برابر و گاھی صدبرابر. برکتی که به شما برگردانده می شود به مقدار پول داده شده ی شما بستگی ندارد بلکه به حد و میزان ابراز سپاسگزاریتان مربوط می گردد.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز نهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری " 

روز نهم: غبارپاشی جادویی به همه ...
تعالیم معنوی باستانی می گویند که ھر آنچه که از صمیم قلب به دیگری می دھیم صدھا برابر به خودمان برمی گردد.
چنانچه انرژی حق شناسی را ھمچون پاشیدن غبار جادویی در نظر دارید، پس زمانی که به ازای دریافت چیزی از فردی ابراز قدردانی می کنید، به راستی که در حال پاشیدن غبار جادویی بر او ھستید. انرژی مثبت قدرتمند موجود در غبار سحرآمیز به ھر آن کس که آن را می پاشد می رسد و اثر میکند . به افرادی بیاندیشید که در روز خاصی با آنھا مواجه می شوید و به گونه ھای مختلف در خدمت شما ھستند مانند افرادی که در فروشگاه ھا یا رستوران ھا به کار مشغول ھستند، رانندگان اتوبوس یا تاکسی، مشتریان در خدمت مردم، نظافت چیان یا کارمندانی که در محیط کارتان مشغولند. افراد خدمتگزار خودشان را برای خدمت به شما ارائه می دھند و شما در حال دریافت خدمت آنھاھستید.
چنانچه شما در ازای خدمات آنھا ابراز قدردانی نکنید، پس فرد شاکری نیستید و از ورود و جریان نیکی به زندگی تان ممانعت می کنید.
در مواقعی شاید با فرد خدمتگزاری مواجه گردید که رفتاری ناپسند با شما دارد یا به شما ھیچگونه توجھی نمی کند که فکر می کنید سزاوارش ھستید. حق شناسی در این مواقع شاید بسیار چالش
انگیز باشد. اما امتنان شما نباید به رفتار شخص مقابل بستگی داشته باشد. سپاسگزاری را برگزینید، مھم نیست برای چه! جادو را در زندگی تان انتخاب کنید، مھم نیست برای چه! این امر شاید به شما کمک کند تا به یاد داشته باشید که فرد مربوطه در لحظه ارتباط با شما در حال تأمل کردن در رابطه با مشکلی است و شما از آن بی خبرید.امتنان و عواطف شما شاید سحرآمیزترین اتفاق برای آنھا در آن روز باشد.
فردا ، از این غبار جادویی حق شناسی برای افراد خدمتگزار استفاده کنید و در جستجوی ھر فرصتی برای پاشیدن این غبار سحرآمیز بر روی ھمه باشید.حداقل از ده نفر تشکر کنید که خدمات متفاوتی را به شما ارائه می دھند تا امروز بھره مند گردید. اھمیتی ندارد اگر فرصتی برای تشکر حضوری نیافتید! می توانید به طور ذھنی از افراد خدمتگزارتان قدردانی کنید، در این حالت نیز گرد جادویی به آنھا خواھد رسید. به عنوان مثال، ذھنی به خودتان بگویید: من واقعا" سپاسگزار نظافتچیانی ھستم که از ساعات ابتدایی صبح به کار مشغولند تا مطمئن گردند که خیابان ھا ھر روز عاری از ھر گونه آشغال و آلودگی است.
اگر گرده افشانی جادویی را بر سر خدمتگزاران ھنگام قدردانی از آنھا تجسم کنید، تصویری دارید از آنچه که واقعاً به طور نامرئی با قدرت امتنان اتفاق می افتد. با کمک این تصویر ذھنیتان، یقین پیدا می کنید که غبار سحرآمیز حق شناسی واقعاً به افراد می رسد و اینکه با دست یافتن به آن ، زندگی آنھا ارتقاء می یابد و ھر وقت که به پاشیدن این غبار بر دیگران مبادرت می ورزید، به شما و زندگی تان نیز بر می گردد.
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

تعداد کل صفحات ( 116 ) ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic