سفر جادویی شکرگزاری(روز اول)

 
 
* سفر جادویی شکرگزاری * 

روز اول: مواهب و نعمات خود را برشمرید ...
( تکنیک سحرآمیز فردا را امروز مطالعه نمایید ، تا فردا برای انجام آن آماده باشید . )

شمارش نعمت ھایتان، یکی از قدرتمندترین تکنیک ھایی است که تاکنون قادر به انجامش شده اید و به نحو سحرآمیزی کل زندگی تان را متحول خواھد کرد. ھنگامی که بابت داشته ھایتان حق شناسی می کنید، مھم نیست که آنھا چقدر خرد و ناچیز باشند، برکت و افزایش ناگھانی آنھا را شاھد خواھید بود. چنانچه از بابت پولتان شاکر باشید، ھر چند اندک،برکت جادویی آن را مشاھده خواھید کرد. وقتی که بابت رابطه ای، حتی اگر در حد کمال نباشد،سپاسگزار باشید، ارتقاء و بھبودی معجزه آسای آن را ناظر خواھید بود.
جنبه ی معکوس این قضیه این است که وقتی ما نعمات خود را به حساب نمی آوریم، در دام شمارش غیرعمدی موارد ناخوشایند و منفی گرفتار می شویم .انتقاد کردن یا عیبجویی در دیگران، شاکی بودن بابت ترافیک، انتظار در صفوف، تأخیرھا، پول ناکافی یا آب و ھوای نامساعد می باشند. زمانی که به شمردن نقمات می پردازیم آنھا نیز افزایش می یابند، علاوه بر این،با شمارش ھر مورد منفی، ما به تخریب مواھب و برکاتی می پردازیم که بر طریق خود جاری بودند. 
اولین اصل مھم در صبحگاه یا ساعات اولیه روز، برشمردن نعمات خود است. می توانید لیست تان را روی کاغذ نوشته، و کل سپاس ھای خود را در یک جا نگه دارید. امروز قرار است که لیست ساده ای از ده مورد مواھب و نعمات را تھیه کنید که در زندگی تان بابت آنھا شاکر ھستید.
درباره علت سپاسگزاریتان بیاندیشید. ھنگامی که شما در باب علت شاکر بودن خود برای چیزی، شخصی یا موقعیتی خاص تعمق کنید، حق شناسی را بسیار عمیق در وجودتان احساس خواھید کرد .
بنابراین با ھر مورد در لیست خود دلیل سپاسگزاریتان بابت آن را بنویسید.
در اینجا چند ایده برای نگارش لیست شما آورده شده است:
من حقیقتاً خوشحال ھستم که..........(ذکر عامل).......... را دارم، ·
زیرا...........(بیان علت)............
پس از اینکه لیست تان شامل ده نعمت را آماده کردید، به عقب برگشته، ھر کدام از آنھا را، به صورت ذھنی و یا با صدای بلند بررسی کنید. 
زمانی که به انتھای ھر نعمت می رسید، کلمات جادویی را سه مرتبه بیان کنید، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم و تا حد توانتان، امتنان را بھر آن نعمت در وجودتان احساس کنید.
پس از ھر زمانی که به شمارش نعمات خود می پردازید، می بایست به طور قابل ملاحظه ای بھتر و شادتر باشید؛ میزان خوب بودن شما سنجشی برای حد و اندازه ی حس حق شناسی شماست. حس
امتنان بیشتر، حس نشاط بیشتر را خواھد داشت و زندگی تان ھرچه سریعتر دستخوش تحول خواھد گرد

(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات