سفر جادویی شکرگزاری(روز چهارم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *
( میدونم این پست یکم طولانیه ... اما میدونم در آخر آرامش را در بدنتان جاری خواهد کرد ... لطفا به همراهی با ما ادامه دهید ... متشکرم )

روز چهارم: تندرستی سحرآمیز
سپاسگزاری در ازای دریافت سلامتی، امری بسیار حیاتی و مھم می باشد. ھنگامی که شاکر سلامتی تان باشید نه تنھا تندرستی فعلی خود را حفظ خواھید کرد در عین حال جادو را به جنب و جوش در خواھید آورد تا جریان سلامتی را به سوی شما افزایش دھد. شما ھمچنین پیشرفت بی درنگ در سلامتی تان را مشاھده خواھید کرد. آلام و دردھای خفیف، خال ھا، جای زخم ھا یا سوختگی ھا و لکه ھا به نحو سحرآمیزی ناپدید خواھند شد و شما افزایش قابل ملاحظه انرژی،
سرزندگی و شور و نشاط را متوجه خواھید شد.
ھمانطور که در تمرین خواھید آموخت از طریق تمرین روزانه قدرشناسی برای سلامتی تان، قادر به بھبود بینایی، شنوایی و تمام حواس دیگرتان، ھمراه با ھر عملکرد در کل بدنتان، می شوید و تمامی اینھا ھمچون جادویی اتفاق می افتد.
تکنیک سلامتی سحرآمیز را با مطالعه از طریق پارگراف ھای زیر درباره سلامتی جسمتان آغاز کنید. پس از اینکه ھر مطلب نوشته شده برای ھر قسمت خاص بدنتان را مطالعه کردید، چشمانتان را بسته، آن مطلب را بطور ذھنی تکرار کنید در حالیکه تا جاییکه می توانید نسبت به موضع
مربوطه حس سپاسگزاری داشته باشید.

* به کل پاھایتان (از ران تا انگشتان) توجه کنید. آنھا اندام اصلی حمل و نقل در زندگی تان ھستند. به تمام توانایی ھایی بیاندیشید که برای آنھا از پاھایتان استفاده می کنید مانند: تعادل، ایستادن، نشستن،
ورزش کردن، رقصیدن، بالا رفتن از پلکان، ماشین راندن و بیشتر از ھمه، معجزه ی پیاده روی؛ پاھایتان به شما رخصت می دھد تا اطراف منزلتان قدم زنید، به حمام وارد شوید، برای نوشیدن چیزی به آشپزخانه بروید و سوار ماشین خود شوید. نیز آنھا زمینه پیاده روی در اطراف فروشگاه
ھا، پایین خیابان ھا، از میان فرودگاه و در امتداد ساحل دریا را برایتان فراھم می کنند. توانمندی راه رفتن به ما آزادی لذت بردن از حیات را عطا می کند.
بگویید: بابت پاھایم سپاسگزارم و واقعاً منظور خود را بیان کنید.

* به بازوھا و دست ھایتان فکر کنید و اینکه چه تعداد چیزھایی را در یک روز برداشته و نگه میدارید. دستانتان ابزار اصلی زندگی تان ھستند و بی وقفه در تمام طول روز، ھر روز مورد استفاده قرار می گیرند. دستانتان به شما رخصت نگارش، تناول، استفاده از تلفن یا کامپیوتر، دوش گرفتن،لباس پوشیدن، برداشتن و نگاه داشتن چیزھا را می دھد و نیز انجام ھمه کار را برای شما میسر میکند. بدون استفاده از دستانتان، برای انجام امورتان به دیگران متکی می شوید.
بگویید: بھر دستانم و انگشتانم متشکرم.

* به حواس حیرت آورتان توجه کنید. حس چشایی تان به شما لذت بسیار زیادی در چندین نوبت، درسراسر روز، در حین خوردن و آشامیدن می بخشد. می دانید که از دست دادن حس چشایی تان در طی یک سرماخوردگی باعث می شود که از لذت خوردن و آشامیدن، بدون توانایی در چشیدن غذا یا آشامیدنی ھا، محروم شوید.
بگویید: بابت حس چشایی حیرت انگیزم ممنونم.

* حس بویایی تان شما را در تجربه کردن رایحه ھای زیبا و دل انگیز زندگی توانمند می سازد: گلھا،عطرھا، ملحفه ھای پاکیزه، بوی طبخ شام، آتشی برافروخته در یک شب زمستانی، ھوای یک روزتابستانی، علف تازه بریده شده، بوی زمین پس از باران.
بگویید: برای حس بویایی شگفت انگیزم سپاسگزارم.

* چنانچه فاقد حس لامسه بودید، ھرگز گرما را از سرما، نرمی را از سختی یا لطافت را از زبری تشخیص نمی دادید. ھرگز قادر به احساس اشیاء نبودید یا اینکه نمی توانستید به طور فیزیکی عشق و محبت را ابراز یا آن را دریافت کنید. حس لامسه به شما فرصت لمس کردن عزیزانتان را با جان و دل و با آغوشی امن می دھد؛ احساس کردن تماس دست یک انسان با انسان دیگر یکی از گرانبھاترین موھبت ھا در زندگی است.
بگویید: بابت حس لامسه ی ارزشمندم متشکرم.

*راجع به معجزه چشمانتان بیاندیشید که به شما در دیدن چھره ھای عزیزان و دوستانتان، مطالعه ، تماشای تلویزیون، مشاھده زیبایی طبیعت و مھمتر از ھمه رؤیت مسیرتان از میان زندگی، توانایی می بخشد. از یک چشم بند به مدت یک ساعت استفاده کنید و بکوشید تا کارھای نرمال را انجام دھید، آنگاه چشمانتان را تحسین خواھید کرد. بگویید: به خاطر چشمانم سپاسگزارم که مرا در دیدن ھمه چیز توانمند می کند.

* گوشھایتان را در نظر بگیرید که به شما در شنیدن صدای خودتان و صداھای افراد، توانایی می بخشد تا بتوانید با آنھا صحبت کنید. بدون گوش ھا و حس شنوایی تان قادر به استفاده از تلفن، شنیدن موسیقی، گوش دادن به رادیو، شنیدن صحبت عزیزانتان یا ھر گونه اصوات دنیای پیرامونتان نیستید.
بگویید: به خاطر شنوایی ام ممنونم.

* استفاده کردن از ھمه حواستان بدون مغزتان غیرممکن خواھد بود، چرا که مغز انسان بیش از یک میلیون پیام را در یک ثانیه از طریق تمامی حواس پردازش می کند. در حقیقت این مغزتان است که
شما را در احساس و تجربه کردن زندگی توانمند می سازد و ھیچ تکنولوژی کامپیوتری در جھان وجود ندارد که بتواند با مغز انسان ھماوردی کند.
بگویید: بابت مغز و ذھن زیبایم متشکرم.

* به تریلیونھا سلول بیاندیشید که بی وقفه، بیست و چھار ساعته، ھفت روز ھفته، برای سلامتی جسم و حیاتتان در حال فعالیت ھستند. بگویید: سپاسگزارم ای سلول ھای بدنم.

* به اندامھای حفظ و بقای حیات فکر کنید، که مداوم در حال تصفیه، پاکسازی و احیای ھمه اجزای بدنتان ھستند و به این واقعیت توجه کنید که ھمه آنھا به طور خودکار، حتی بدون اینکه فکرش را بکنید به وظایف شان عمل می کنند.
بگویید: ای اندام ھای حیاتی بدن، بابت کارکرد کامل و بی نقصتان سپاسگزارم.

* اما اعجاب آورتر از ھر حس، سیستم، عملکرد یا اندام دیگری در بدنتان قلب شماست. قلبتان بر حیات ھر عضو دیگری حاکم است، زیرا ھمانا قلب شماست که جریان زندگی را در ھر سیستم موجود در بدنتان حفظ می کند.
بگویید: بھر قلب قدرتمند و سالم خویش شاکرم!

پس از آن، تکه کاغذ یا کارتی را برداشته، روی آن با حروف درشت و خوانا بنویسید: "موھبت سلامتی، مرا زنده نگه می دارد."

کارت را فردا ھمراه خودتان داشته باشید و آن را در مکانی بگذارید که یقین دارید در اغلب مواقع آن را خواھید دید.
مکانی را برگزینید که می دانید کلمات مکتوب را در بیشتر مواقع خواھید دید
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات