سفر جادویی شکرگزاری( روز هشتم)

 


* سفر جادویی شکرگزاری * 

روز هشتم: محتوای سحرآمیز !!!!!!!!! (   ) 
سپاسگزاری پیش از تناول غذا سنتی چند ھزار ساله است که به عصر مصریان باستان برمی گردد.شما برای زیستن،اندیشیدن و سرحال بودن نیازمند غذا ھستید و بنابراین حتی بابت قوت لایموت، شکرگزاری بسیار
زیادی لازم است .
به منظور برخورداری از حس بیشتر سپاسگزاری بابت غذا، لحظه ای را به اندیشیدن درباره تمام افرادی اختصاص دھید که در داشتن غذایی برای خوردن به شما کمک کردند و در آماده کردن غذایی برای شما دخیل بودند. برای اینکه شما میوه و سبزیجات تازه تناول کنید، پرورش دھندگان
می بایست به کاشتن و پرورش دادن میوه ھا و سبزیجات مبادرت ورزند و با آبیاری مستمر و حفاظت از آنھا در طی ماھھای زیاد، میوه ھا و سبزیجات را آماده ی برداشت کنند. سپس نوبت به افرادی می رسد که این محصولات را چیده، بسته بندی کرده و توزیع کنندگان و رانندگانی که برای حمل و نقل محصولات مسافتھای بسیار زیادی را شب و روز می پیمایند تا ھمگی در کنار یکدیگر با ھمت و تلاش و در ھماھنگی کامل مطمئن شوند که ھر میوه و سبزی به صورت تازه و شاداب به شما تحویل داده می شود و در تمام مدت سال قابل دسترس ھستند.
به دامداران، ماھیگیران، پرورش دھندگان گاوھای شیرده یا مزرعه داران، پرورش دھندگان قھوه و چای و تمامی شرکت ھای بسته بندی غذا فکر کنید که برای تولید غذای مورد استفاده به طور خستگی ناپذیر کار می کنند.
ابراز کلمه جادویی ساده "سپاسگزارم" پیش از خوردن یا آشامیدن ھر چیز، حاکی از شناخت و امتنان بھر معجزه آب و غذاست.
موضوع غیرقابل باور این است که ھنگامی که بابت آب و غذا شاکر ھستید، این امر تنھا بر زندگیتان مؤثر واقع نمی شود، بلکه امتنان شما بر اندوخته جھانی نیز تأثیر دارد. اگر مردم به حد کفایت شکرگزار آب و غذا باشند، این امر در حقیقت مددی به گرسنگان و نیازمندان خواھد کرد. بر اساس قانون جذب و قانون عمل و عکس العمل نیوتن، عمل سپاسگزاری ھمگانی باید یک عکس العمل دسته جمعی معادلی ایجاد کند و به این ترتیب اوضاع و شرایط کمبود آب و غذا برای ھر کس در این
سیاره متحول خواھد شد.
علاوه بر این، سپاسگزاریتان بھر غذا و آب، روند جادو را در زندگی تان حفظ می کند و این موھبت، رشته طلایی شکوھمندش را با ھر چیز عزیز و دوست داشتنی تان و آمال و آرزوھایتان خواھد تنید.
یکی از شیوه ھای تجربه کردن جادوی فوری امتنان از طریق غذا و آشامیدنی ھا، لذت بردن واقعی از آن چیزی است که می خورید یا می آشامید.
فردا قبل از خوردن یا آشامیدن چیزی چه اینکه قصد خوردن غذایی، تکه میوه ای یا یک وعده حاضری داشته باشید و یا اینکه میل نوشیدن ھر چیزی من جمله آب را دارید، لحظه ای به آنچه که قصد خوردن یا آشامیدن دارید، بنگرید و در دل یا با صدای بلند تکرار کنید:
"از خدا و از تمامی افرادی که تلاش کرده اند تا این غذا برای من آماده شود ، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم" و در صورت امکان، فقط یک جرعه یا یک لقمه بخورید و از آن واقعاً لذت ببرید، این کار نه تنھا بھره مندی شما را ارتقاء می بخشد، بلکه به شما کمک خواھد کرد تا
از حس امتنان بیشتری برخوردار گردید.
اگر ھر زمان در طول روز قبل از خوردن یا نوشیدن چیزی ابراز کلمه جادویی "متشکرم" را فراموش کردید، به محض اینکه به یادتان آمد، چشمانتان را بسته در ذھنتان به لحظه ای برگردید که فراموش کردید، برای یک یا دو ثانیه خودتان را به گونه ای مجسم کنید که قبل از خوردن یا آشامیدن ابراز تشکر می کنید. اگر سپاسگزاری بھر غذا و آشامیدنی ھا را چندین بار در روز فراموش کردید، باید فردا به تکرار ھمین تمرین مبادرت ورزید. شما فرصت از دست دادن یک روز را در ایجاد کردن سیستم سپاسگزاری خود ندارید زیرا رؤیاھایتان بر آن تکیه دارند(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات