سفر جادویی شکرگزاری(روز نهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری " 

روز نهم: غبارپاشی جادویی به همه ...
تعالیم معنوی باستانی می گویند که ھر آنچه که از صمیم قلب به دیگری می دھیم صدھا برابر به خودمان برمی گردد.
چنانچه انرژی حق شناسی را ھمچون پاشیدن غبار جادویی در نظر دارید، پس زمانی که به ازای دریافت چیزی از فردی ابراز قدردانی می کنید، به راستی که در حال پاشیدن غبار جادویی بر او ھستید. انرژی مثبت قدرتمند موجود در غبار سحرآمیز به ھر آن کس که آن را می پاشد می رسد و اثر میکند . به افرادی بیاندیشید که در روز خاصی با آنھا مواجه می شوید و به گونه ھای مختلف در خدمت شما ھستند مانند افرادی که در فروشگاه ھا یا رستوران ھا به کار مشغول ھستند، رانندگان اتوبوس یا تاکسی، مشتریان در خدمت مردم، نظافت چیان یا کارمندانی که در محیط کارتان مشغولند. افراد خدمتگزار خودشان را برای خدمت به شما ارائه می دھند و شما در حال دریافت خدمت آنھاھستید.
چنانچه شما در ازای خدمات آنھا ابراز قدردانی نکنید، پس فرد شاکری نیستید و از ورود و جریان نیکی به زندگی تان ممانعت می کنید.
در مواقعی شاید با فرد خدمتگزاری مواجه گردید که رفتاری ناپسند با شما دارد یا به شما ھیچگونه توجھی نمی کند که فکر می کنید سزاوارش ھستید. حق شناسی در این مواقع شاید بسیار چالش
انگیز باشد. اما امتنان شما نباید به رفتار شخص مقابل بستگی داشته باشد. سپاسگزاری را برگزینید، مھم نیست برای چه! جادو را در زندگی تان انتخاب کنید، مھم نیست برای چه! این امر شاید به شما کمک کند تا به یاد داشته باشید که فرد مربوطه در لحظه ارتباط با شما در حال تأمل کردن در رابطه با مشکلی است و شما از آن بی خبرید.امتنان و عواطف شما شاید سحرآمیزترین اتفاق برای آنھا در آن روز باشد.
فردا ، از این غبار جادویی حق شناسی برای افراد خدمتگزار استفاده کنید و در جستجوی ھر فرصتی برای پاشیدن این غبار سحرآمیز بر روی ھمه باشید.حداقل از ده نفر تشکر کنید که خدمات متفاوتی را به شما ارائه می دھند تا امروز بھره مند گردید. اھمیتی ندارد اگر فرصتی برای تشکر حضوری نیافتید! می توانید به طور ذھنی از افراد خدمتگزارتان قدردانی کنید، در این حالت نیز گرد جادویی به آنھا خواھد رسید. به عنوان مثال، ذھنی به خودتان بگویید: من واقعا" سپاسگزار نظافتچیانی ھستم که از ساعات ابتدایی صبح به کار مشغولند تا مطمئن گردند که خیابان ھا ھر روز عاری از ھر گونه آشغال و آلودگی است.
اگر گرده افشانی جادویی را بر سر خدمتگزاران ھنگام قدردانی از آنھا تجسم کنید، تصویری دارید از آنچه که واقعاً به طور نامرئی با قدرت امتنان اتفاق می افتد. با کمک این تصویر ذھنیتان، یقین پیدا می کنید که غبار سحرآمیز حق شناسی واقعاً به افراد می رسد و اینکه با دست یافتن به آن ، زندگی آنھا ارتقاء می یابد و ھر وقت که به پاشیدن این غبار بر دیگران مبادرت می ورزید، به شما و زندگی تان نیز بر می گردد.
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات