تبلیغات
چراغ جادو - مطالب ابر روانکاوی

سفر جادویی شکرگزاری( روز هفتم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز هفتم : مشاغل جادو میخواهند ....
چگونه است که دو نفر شغلی را آغاز می کنند، حال اینکه حرفه ی یکی از آنھا به سوی موفقیت و پیروزی عظیم پیش می رود، در حالی که نفر دیگر علی رغم کار و تلاش با پیشرفت ناچیزی روبرو می شود، حال آن که ھر دو با مشقت تلاش می کنند؟ حلقه ی گمشده برای موفقیت ھمان سپاسگزاری می باشد زیرا بر اساس قانون جذب شما باید شاکر آن چیزی باشید که موفقیت را به شما جذب می کند.
به منظور دستیابی به موفقیت یا ارتقای چیزھای نیکو در شغل یا پیشه تان (مانند فرصت ھا، ترفیع، پول، افکار برجسته، الھامات و تحسین و تمجید) مھم است که بابت شغل یا پیشه خود قدردان باشید.
شما باید عاشق شغلتان ھر آنچه که ھست، باشید و از رفتن به سر کارتان ذوق زده گردید و نباید از چیزی فروگذار کنید. چنانچه چنین احساسی را درباره شغل فعلی تان ندارید یا آن را شغل رؤیایی
خود نمی یابید، طریق دستیابی به شغل مطلوبتان، ھمانا قدردان بودن بابت شغل فعلی تان می باشد.
امروز، تصور کنید که دارای یک مدیر نامرئی ھستید که وظیفه اش ثبت کردن افکار و احساسات شما راجع به شغل تان است. با تصویرسازی ذھنی ببینید که مدیرتان امروز ھرجا که می روید با قلم و دفتری در دست تعقیبتان خواھد کرد.ھر زمان که شما چیزی را درباره ی شغلتان می یابید که شکرگزارش باشید، مدیرتان آن را یادداشت خواھد کرد. وظیفه ی شما، یافتن برکات و فراوانی در حد توانتان است که بابت آنھا
سپاسگزار باشید؛ لذا در پایان روز مدیرتان دارای لیست طویلی از تمام حق شناسی ھای شماست.
ھرچه این لیست طویلتر باشد، مدیر نامرئی شما جادوی بیشتری را می تواند برای پول، موفقیت کاری، فرصتھا، بھره وری و کامیابی شما به ارمغان آورد.
ھر زمان که مدیر خیالی تان به یاداشت کردن می پردازد، شما عاملی را بابت سپاسگزاری می یابید و اینطور می گویید: 
من بابت.........(ذکر عامل)......... بسیار قدردانی می کنم.
مدیرتان ھرچه عمیق تر بتواند حس قدرشناسی را در وجودتان ببیند، زودتر قادر است تا جادو را در کارتان به جریان اندازد و سحر و افسون بیشتری به وجود خواھد آمد.


(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز ششم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز ششم : طریق جادویی رهایی از نقمت
وضعیت ھای ناخوشایند (اعم از ارتباطی شکنجه آور، فشار مالی، فقدان سلامتی یا مشکلات شغلی و...) به دلیل عدم سپاسگزاری در طی مدت طویلی از زمان بوجود می آیند.قدر ندانستن نعمات، دلیل اصلی وجود نقمات است، زیرا ھنگامیکه نعمات را ناچیز بپنداریم در ازای آن ابراز قدردانی نمی کنیم و رخداد جادو در زندگیمان متوقف خواھد شد
اکنون به این درک نائل شده اید که ناسپاسی، اندیشه ھا و سخنان ناخوشایند و گله و شکایت، جریان نعمات را در زندگی تان متوقف می کند. حالا واقفید که وجود خطاھا و لغزش ھای بسیار، حاکی از این ھستند که شما ناخواسته در حد کفایت شکرگزار نبوده اید.
"بیایید متعالی و شاکر باشیم، برای اینکه اگر ما امروز بسیار نیاموختیم، لااقل اندکی آموختیم، اگر بھتر نشدیم، لااقل بیمار نگشتیم و چنانچه ناخوش احوال شدیم،حداقل نمردیم، پس، بیایید جملگی سپاسگزار باشیم"
فردا یک معضل یا وضعیت ناخوشایندی را در زندگی تان برگزینید که بسیار خواھان حل آن ھستید و ده مورد را به منظور سپاسگزاری بجویید.
می دانم که این امر می تواند برای آغاز این تکنیک چالش انگیز باشد، اما از جمله بالا الهام بگیرید و لیستی از ده مورد در کامپیوتر یا دفتر روزانه ی سپاسگزاریتان بنویسید ..
در نوشتن لیست خود، مطمئن شوید که ھر ده موردی را می نویسید که به طریق زیر شاکرشان ھستید:
"بسیار سپاسگزارم برای................" یا "حقیقتاً متشکرم بابت................." و جمله را با موردی که بابتش شاکر ھستید به اتمام برسانید.
ھمین ده موھبت مورد سپاستان را لیست کنید، کارتان را با نوشتن تکنیک طریق جادویی رھایی از نقمت، به پایان برسانید:
"متشکرم، متشکرم، متشکرم، برای عزم و اراده ی کامل."
و تنھا برای امروز، دقت کنید که آیا می توانید یک روز را بدون گفتن ھر چیز ناخوشایندی به پایان برسانید؟! شاید یک چالش باشد، اما ملاحظه کنید که آیا می توانید آن را فقط یک روز انجام دھید.اگر بدانچه که
می گویید، آگاه باشید آنگاه می توانید وقفه ای ایجاد کرده، تصمیم بگیرید که آیا خواھان پیامدھای حاصل از گفته ھایتان می باشید. در اینجا یک شاھرگ جادویی ھست که می توانید، در صورت توجه
به اندیشه یا گفتارتان راجع به چیزی ناخوشایند، از آن استفاده کنید. بلافاصله درنگ کرده، بگویید:
"اما باید بگویم که واقعاً بابت................. سپاسگزارم."(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزای(روز پنجم)

 


* سفر جادویی شکرگزاری *

روز پنجم: پول جادویی ....
چنانچه در زندگی تان با فقدان پول مواجه ھستید، به این درک نائل شوید که احساس نگرانی، بخل،حسادت، ناامیدی، دلسردی، تردید یا ترس درباره ی پول، ھرگز قادر به جذب پول بیشتر به سوی شما نیست، زیرا این گونه احساسات منفی، ناشی از فقدان سپاسگزاری بابت پول ھای موجود شما است و به این ترتیب پول موجود در زندگی تان ھرگز با
برکت نخواھد شد بلکه بر باد خواھد رفت.
ھنگامی که با داشتن بضاعتی کم، بابت پول سپاسگزار باشید؛ این ھمانا جذب کردن بیشتر است. وقتی درک کنید تا زمانی که شما قدردان نیستید چیزی تغییر نخواھد کرد، آنگاه به دلتان خواھد افتاد
که وارد عمل شوید.
در مکانی آرام گیرید، دقایقی را به اندیشیدن به دوران کودکیتان، قبل از داشتن مقادیری پول، سپری کنید. ھمانطور که ھر خاطره ای را بیاد می آورید که در جایی پولی از برای شما پرداخته شده، کلمات جادویی "از شما ممنونم" را با تمام وجودتان برای ھر مرحله و نمونه ابراز و احساس کنید.
آیا شما ھمیشه غذا برای خوردن داشتید؟
آیا ھنگام کودکی از تعطیلات بھره مند می شدید؟
زمانی که کودک بودید مھیج ترین ھدایای تولدتان چه بودند؟
آیا دوچرخه ای، اسباب بازی یا حیوان خانگی داشتید؟
به دلیل رشد خیلی سریعتان آیا لباس ھایی با اندازه ھای مناسب داشتید؟
آیا از رفتن به سینما، ورزش کردن، آموختن یک آلت موسیقی یا داشتن تفنن و سرگرمی برخوردار بودید؟
آیا به تماشای تلویزیون، تماس ھای تلفنی، استفاده از برق و آب می پرداختید؟
تمامی این امکانات ھزینه ای در برداشته اند و شما به تمامی آنھا، بدون پرداخت ھیچگونه اجرتی، دست یافتید! ھمانطور که سفری به گذشته از طریق خاطرات کودکی و جوانی تان می کنید، خواھید
فھمید که چه امکاناتی را بدون پرداخت پول دریافت کردید. برای ھر نمونه و موردی که به یاد می آورید سپاسگزار باشید چون ھنگامی که بتوانید برای پول دریافتی تان در گذشته صادقانه سپاسگزاری کنید، پولتان به طور سحرآمیزی در آینده افزایش خواھد یافت. این امر توسط قانون
جھان ھستی تضمین می گردد.
به منظور ادامه دادن با تکنیک پول جادویی، یک اسکناس بردارید و روی برچسبی که بر اسکناس میگذارید این جمله را بنویسید:
"به خاطر تمام پول ھایی که در طول مدت حیاتم به من داده شده اند، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم."
اسکناس جادویی تان را فردا ھمراه خودتان بردارید و آن را در کیف پول، کیف جیبی یا جیبتان بگذارید. حداقل یکبار در صبح و یکبار در بعد از ظھر یا ھرچند بار که می خواھید، این اسکناس را از جیب یا کیفتان درآورید و آن را در دستانتان نگه دارید. یادداشت خود را خوانده، صادقانه بابت
برکت پول دریافتی در زندگی تان قدردانی کنید. ھرچه بی ریاتر باشید، بیشتر این موھبت را احساس می کنید و سریع تر تغییر و تحول معجزه آسایی را در کیفیت پول و وضع مالیتان مشاھده خواھید کرد.
در صورتی که خود را در وضعیتی یافتید که در حال شکوه و گلایه بابت انجام کاری در ارتباط با پول ھستید، کلامی و یا ذھنی از خودتان بپرسید:
"آیا مایل ھستم که ھزینه ای بابت این ناسپاسی بپردازم؟"
چرا که یک ناسپاسی و گلایه روند جریان پول را کند یا حتی متوقف خواھد کرد
از امروز به بعد با خودتان عھد کنید که ھر وقت ھر پولی را دریافت می کنید چه حقوق کارتان، یک بازپرداختی یا تخفیفی و یا اینکه پولی باشد که کسی به شما می دھد تا آن را صرف ھزینه ای کنید،بابت آن حقیقتاً شاکر باشید. ھر یک از این شرایط و اوضاع بدین معناست که پولی را دریافت کرده اید و ھر نمونه از اینھا برایتان فرصتی را در جھت بکاربردن قدرت جادویی قدرشناسی فراھم میکند تا پولتان افزایش پیدا کرده و دو برابر گرد


(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز چهارم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *
( میدونم این پست یکم طولانیه ... اما میدونم در آخر آرامش را در بدنتان جاری خواهد کرد ... لطفا به همراهی با ما ادامه دهید ... متشکرم )

روز چهارم: تندرستی سحرآمیز
سپاسگزاری در ازای دریافت سلامتی، امری بسیار حیاتی و مھم می باشد. ھنگامی که شاکر سلامتی تان باشید نه تنھا تندرستی فعلی خود را حفظ خواھید کرد در عین حال جادو را به جنب و جوش در خواھید آورد تا جریان سلامتی را به سوی شما افزایش دھد. شما ھمچنین پیشرفت بی درنگ در سلامتی تان را مشاھده خواھید کرد. آلام و دردھای خفیف، خال ھا، جای زخم ھا یا سوختگی ھا و لکه ھا به نحو سحرآمیزی ناپدید خواھند شد و شما افزایش قابل ملاحظه انرژی،
سرزندگی و شور و نشاط را متوجه خواھید شد.
ھمانطور که در تمرین خواھید آموخت از طریق تمرین روزانه قدرشناسی برای سلامتی تان، قادر به بھبود بینایی، شنوایی و تمام حواس دیگرتان، ھمراه با ھر عملکرد در کل بدنتان، می شوید و تمامی اینھا ھمچون جادویی اتفاق می افتد.
تکنیک سلامتی سحرآمیز را با مطالعه از طریق پارگراف ھای زیر درباره سلامتی جسمتان آغاز کنید. پس از اینکه ھر مطلب نوشته شده برای ھر قسمت خاص بدنتان را مطالعه کردید، چشمانتان را بسته، آن مطلب را بطور ذھنی تکرار کنید در حالیکه تا جاییکه می توانید نسبت به موضع
مربوطه حس سپاسگزاری داشته باشید.

* به کل پاھایتان (از ران تا انگشتان) توجه کنید. آنھا اندام اصلی حمل و نقل در زندگی تان ھستند. به تمام توانایی ھایی بیاندیشید که برای آنھا از پاھایتان استفاده می کنید مانند: تعادل، ایستادن، نشستن،
ورزش کردن، رقصیدن، بالا رفتن از پلکان، ماشین راندن و بیشتر از ھمه، معجزه ی پیاده روی؛ پاھایتان به شما رخصت می دھد تا اطراف منزلتان قدم زنید، به حمام وارد شوید، برای نوشیدن چیزی به آشپزخانه بروید و سوار ماشین خود شوید. نیز آنھا زمینه پیاده روی در اطراف فروشگاه
ھا، پایین خیابان ھا، از میان فرودگاه و در امتداد ساحل دریا را برایتان فراھم می کنند. توانمندی راه رفتن به ما آزادی لذت بردن از حیات را عطا می کند.
بگویید: بابت پاھایم سپاسگزارم و واقعاً منظور خود را بیان کنید.

* به بازوھا و دست ھایتان فکر کنید و اینکه چه تعداد چیزھایی را در یک روز برداشته و نگه میدارید. دستانتان ابزار اصلی زندگی تان ھستند و بی وقفه در تمام طول روز، ھر روز مورد استفاده قرار می گیرند. دستانتان به شما رخصت نگارش، تناول، استفاده از تلفن یا کامپیوتر، دوش گرفتن،لباس پوشیدن، برداشتن و نگاه داشتن چیزھا را می دھد و نیز انجام ھمه کار را برای شما میسر میکند. بدون استفاده از دستانتان، برای انجام امورتان به دیگران متکی می شوید.
بگویید: بھر دستانم و انگشتانم متشکرم.

* به حواس حیرت آورتان توجه کنید. حس چشایی تان به شما لذت بسیار زیادی در چندین نوبت، درسراسر روز، در حین خوردن و آشامیدن می بخشد. می دانید که از دست دادن حس چشایی تان در طی یک سرماخوردگی باعث می شود که از لذت خوردن و آشامیدن، بدون توانایی در چشیدن غذا یا آشامیدنی ھا، محروم شوید.
بگویید: بابت حس چشایی حیرت انگیزم ممنونم.

* حس بویایی تان شما را در تجربه کردن رایحه ھای زیبا و دل انگیز زندگی توانمند می سازد: گلھا،عطرھا، ملحفه ھای پاکیزه، بوی طبخ شام، آتشی برافروخته در یک شب زمستانی، ھوای یک روزتابستانی، علف تازه بریده شده، بوی زمین پس از باران.
بگویید: برای حس بویایی شگفت انگیزم سپاسگزارم.

* چنانچه فاقد حس لامسه بودید، ھرگز گرما را از سرما، نرمی را از سختی یا لطافت را از زبری تشخیص نمی دادید. ھرگز قادر به احساس اشیاء نبودید یا اینکه نمی توانستید به طور فیزیکی عشق و محبت را ابراز یا آن را دریافت کنید. حس لامسه به شما فرصت لمس کردن عزیزانتان را با جان و دل و با آغوشی امن می دھد؛ احساس کردن تماس دست یک انسان با انسان دیگر یکی از گرانبھاترین موھبت ھا در زندگی است.
بگویید: بابت حس لامسه ی ارزشمندم متشکرم.

*راجع به معجزه چشمانتان بیاندیشید که به شما در دیدن چھره ھای عزیزان و دوستانتان، مطالعه ، تماشای تلویزیون، مشاھده زیبایی طبیعت و مھمتر از ھمه رؤیت مسیرتان از میان زندگی، توانایی می بخشد. از یک چشم بند به مدت یک ساعت استفاده کنید و بکوشید تا کارھای نرمال را انجام دھید، آنگاه چشمانتان را تحسین خواھید کرد. بگویید: به خاطر چشمانم سپاسگزارم که مرا در دیدن ھمه چیز توانمند می کند.

* گوشھایتان را در نظر بگیرید که به شما در شنیدن صدای خودتان و صداھای افراد، توانایی می بخشد تا بتوانید با آنھا صحبت کنید. بدون گوش ھا و حس شنوایی تان قادر به استفاده از تلفن، شنیدن موسیقی، گوش دادن به رادیو، شنیدن صحبت عزیزانتان یا ھر گونه اصوات دنیای پیرامونتان نیستید.
بگویید: به خاطر شنوایی ام ممنونم.

* استفاده کردن از ھمه حواستان بدون مغزتان غیرممکن خواھد بود، چرا که مغز انسان بیش از یک میلیون پیام را در یک ثانیه از طریق تمامی حواس پردازش می کند. در حقیقت این مغزتان است که
شما را در احساس و تجربه کردن زندگی توانمند می سازد و ھیچ تکنولوژی کامپیوتری در جھان وجود ندارد که بتواند با مغز انسان ھماوردی کند.
بگویید: بابت مغز و ذھن زیبایم متشکرم.

* به تریلیونھا سلول بیاندیشید که بی وقفه، بیست و چھار ساعته، ھفت روز ھفته، برای سلامتی جسم و حیاتتان در حال فعالیت ھستند. بگویید: سپاسگزارم ای سلول ھای بدنم.

* به اندامھای حفظ و بقای حیات فکر کنید، که مداوم در حال تصفیه، پاکسازی و احیای ھمه اجزای بدنتان ھستند و به این واقعیت توجه کنید که ھمه آنھا به طور خودکار، حتی بدون اینکه فکرش را بکنید به وظایف شان عمل می کنند.
بگویید: ای اندام ھای حیاتی بدن، بابت کارکرد کامل و بی نقصتان سپاسگزارم.

* اما اعجاب آورتر از ھر حس، سیستم، عملکرد یا اندام دیگری در بدنتان قلب شماست. قلبتان بر حیات ھر عضو دیگری حاکم است، زیرا ھمانا قلب شماست که جریان زندگی را در ھر سیستم موجود در بدنتان حفظ می کند.
بگویید: بھر قلب قدرتمند و سالم خویش شاکرم!

پس از آن، تکه کاغذ یا کارتی را برداشته، روی آن با حروف درشت و خوانا بنویسید: "موھبت سلامتی، مرا زنده نگه می دارد."

کارت را فردا ھمراه خودتان داشته باشید و آن را در مکانی بگذارید که یقین دارید در اغلب مواقع آن را خواھید دید.
مکانی را برگزینید که می دانید کلمات مکتوب را در بیشتر مواقع خواھید دید
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز سوم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز سوم: ارتباطات سحرآمیز !!!
تصور کنید که اگر تنھا انسان روی زمین بودید؛ تمایل یا انگیزه ای برای انجام ھیچ کاری نداشتید.پس از خلق یک اثر نقاشی چه می شد اگر کسی قادر به دیدن آن نبود؟ پس از ساخت قطعه موسیقی چه می شد اگر ھیچ کس آن را نمی شنید؟زندگی تان عاری از ھر شادی و لذتی بود. ارتباط و تجارب شما با دیگران است که به زندگی تان شادی، معنا و انگیزه می بخشد. به ھمین دلیل، روابط شما بیشتر از ھر عامل دیگری بر زندگی تان موثر است.
به وسیله مطالعات و تحقیقات مشخص شده که افرادی که به موھبت امتنان مبادرت می ورزند از روابط صمیمانه تری برخوردارند و با اعضای خانواده و دوستان ارتباط بیشتری برقرار می کنند و دیگران نظر مساعد و
بینش سازگاری نسبت به آنھا دارند. حیرت آور ترین بررسی ھای آماری نشان می دھند که در روابط دو طرفه به ازای ھر "گلایه" (ذھنی و یا کلامی)، باید تعداد ده عدد "نعمت و موھبت" برای شکوفایی ارتباط وجود داشته باشد تا اثر آن یک گلایه خنثی گردد، در غیر این صورت (حتی در صورت کمتر از ده نعمت) کیفیت رابطه از دست خواھد رفت و اگر رابطه یک ازدواج است، به احتمال زیاد منجر به طلاق خواھد شد. امتنان و حق شناسی موجب شکوفایی ارتباطات می شود. ھمانطور که حس حق شناسی خود را برای ھر رابطه افزایش می دھید، به نحو سحرآمیزی فراوانی و برکت و نشاط و چیزھای نیک را در آن رابطه کسب خواھید کرد و امتنان، بابت ارتباطات خود نه تنھا روابط تان را تغییر می دھد؛ بلکه خود شما را نیز متحول می کند. فرقی نمی کند که طبع و خلق و خوی شما اکنون چیست، این موھبت به شما صبر، درک، شفقت و مھربانی بیشتری عطا خواھد کرد، تا جایی که حتی باور آن را
نخواھید داشت .
تمرین جادویی امروز، درباره ی مدیون بودن به افراد، درست ھمانطور که ھستند، می باشد! حتی اگر تمامی روابط تان فعلاً خوشایند و مطلوب باشند، از طریق تمرین، بسیار خوب و شکوھمند ارتقاء خواھند یافت و با ھر حسنی که در وجود ھر فردی بیابید، شاھد خواھید بود که امتنان و حق شناسی جادوی خیره کننده اش را به مرحله ی عمل می رساند و روابط شما قوی تر، تحقق پذیرتر و غنی تر از آنچه که فکرش را می کردید، خواھند شد.
سه مورد از نزدیکترین و صمیمی ترین روابط خود را به منظور قدرشناسی برگزینید. ممکن است ھمسر، فرزند، والدین، برادر، خواھر و یا شریک تجاری تان را انتخاب کنید. شاید ھم بھترین دوست، مادر بزرگتان را برگزینید. می توانید روابطی را انتخاب کنید که برایتان مھم و
گرامی ھستند. بھتر است که عکسی از ھر کدام را داشته باشید، عکس می تواند تنھا از شخص مربوطه یا ھر دوی شما با ھم باشد.
ھمین که به انتخاب سه رابطه و عکس ھای مربوطه مبادرت ورزیدید، آماده شوید تا جادو را برای آنھا اعمال کنید. در وضعیتی آرام بنشینید و درباره ی محسنات ھر فرد بیاندیشید. چه خصوصیاتی در وجود این اشخاص می باشد که عاشق و شیفته آن ھستید؟ بھترین ویژگی ھای آنھا چیست؟ شما می توانید مدیون شکیبایی، توانایی گوش دادن، استعدادھا، استقامت، قضاوت پسندیده، حکمت، خنده، شوخ طبعی و یا شیفته چشم ھا، لبخند و یا قلب مھربان آنھا باشید. می توانید سپاسگزار لحظاتی باشید که در کنار آن افراد احساس شادی و لذت داشتید یا زمانی را به خاطر آورید که آن اشخاص برای شما و به منظور مراقبت یا حمایت از شما در کنارتان حضور داشتند.
پنج موردی را برگزینید که بسیار برایشان شیفته شده اید. در حین تھیه ی لیست پنج مورد، به عکس فرد مربوطه نگاه کنید و ھر جمله را با کلمات سحرآمیز "از شما متشکرم" آغاز نمایید.
اشخاص را با نامشان مخاطب قرار دھید و سپس بنویسید که برای چه چیزی مدیون آنھا ھستید.
از تو ممنونم........(ذکر نام آنھا).......، بخاطر........(ذکر دلیل)...........
اکنون می دانید که چگونه از قدرت جادویی حق شناسی در جھت تبدیل کردن روابط خود به ارتباطات سحرآمیز استفاده کنید .

( این تکنیک جادویی را فردا انجام خواهید داد ... اما امشب پیش از خوابیدن، سنگ سحرآمیزتان را در یک دست نگه دارید و عبارت جادویی "ممنونم، متشکرم،
سپاسگزارم" را بابت بھترین مواھب واقع شده در طول مدت روز بیان کنید.
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

تعداد کل صفحات ( 5 ) 1 2 3 4 5