تبلیغات
چراغ جادو - مطالب ابر روانکاوی

سفر جادویی شکرگزاری(روز دوم)

 
* سفر جادویی شکرگزاری *

روز دوم: پاره سنگ سحرآمیز

ھر عاملی که موجب یادآوری حس شاکر بودن شما گردد، در جھت مساعدت به شما در تبدیل کردن مس زندگی تان به طلا به وسیله حق شناسی می باشد و این دقیقاً ھمان اثر تکنیک جادویی می باشد.
"لی برووِر" تکنیک "پاره سنگ سپاسگزاری" را در فیلم و کتابی تحت عنوان "راز" نشان داد، زمانیکه برای ما داستان پدر یک کودک در حال احتزار را تعریف کرد که از پاره سنگی به عنوان نشان سپاسگزاری برای سلامتی پسرش استفاده می کرد و پسرش به طور معجزه آسایی بھبود یافته بود.از آن زمان به بعد این پاره سنگ یک عامل موفقیت اثبات شده و مسلمی، به سود بسیاری افراد در سراسر جھان محسوب شده است که از پول، سلامتی و شادی استفاده کرده اند.
ابتدا، سنگ یا پاره سنگی را پیدا کنید. سنگ کوچکی را انتخاب کنید که در کف دستتان جای گیرد، به طوریکه بتوانید راحت دستتان را مشت کنید. سنگی نرم، بدون لبه ھای تیز و نه چندان سنگین، به گونه ای که وقتی آن را در دستتان نگه می دارید، احساس خوشایندی داشته باشید.
زمانی که سنگ جادویی تان را یافتید، آن را کنارتان در جایی بگذارید که ھنگام قرار گرفتن در بستر آن را به وضوح مشاھده کنید. در صورت لزوم فضای مقابل را به گونه ای تنظیم کنید که ھنگام خوابیدن به راحتی سنگ جادویی خود را ببینید. چنانچه از ساعت زنگدار استفاده می کنید، سنگتان را مجاور ساعت بگذارید.
فردا ، درست قبل از رفتن به بستر برای خوابیدن، سنگ جادویی خود را برداشته، آن را در کف دستتان نگه دارید و انگشتانتان را اطرافش ببندید.
با دقت، تمامی رویدادھای خوبی که در طول روز اتفاق افتادند را مرور کنید و بھترین اتفاق واقع شده را بیابید که بخاطرش تشکر کردید. سپس بابت آن، کلمات جادویی "ممنونم، متشکرم،سپاسگزارم" را بیان کنید و سپس سنگ جادویی را به سرجایش در کنار بسترتان برگردانید.
ھر شب برای بیست و شش روز آینده نیز، ھمین تکنیک سنگ جادویی را دنبال کنید. پیش از خوابیدن، کل روز را مرور کرده، بھترین اتفاق مربوط به آن روز را پیدا کنید؛ در حالیکه سنگ سحرآمیزتان را در دستتان نگه داشته اید، تا حد توانتان بابت آن رخداد خوب، شکرگزار باشید و بگویید "ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم"
تمرین ھای شمارش نعمات و سنگ جادویی تضمین خواھند کرد که ایامتان را در حالتی سرشار از رضایت و سپاس آغاز کرده و به پایان می رسانید. در حقیقت، این دو تکنیک به قدری اثرگذار ھستند که به اتفاق ھم، زندگی تان را در ظرف چند ماه تغییر خواھند داد.

(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز اول)

 
 
* سفر جادویی شکرگزاری * 

روز اول: مواهب و نعمات خود را برشمرید ...
( تکنیک سحرآمیز فردا را امروز مطالعه نمایید ، تا فردا برای انجام آن آماده باشید . )

شمارش نعمت ھایتان، یکی از قدرتمندترین تکنیک ھایی است که تاکنون قادر به انجامش شده اید و به نحو سحرآمیزی کل زندگی تان را متحول خواھد کرد. ھنگامی که بابت داشته ھایتان حق شناسی می کنید، مھم نیست که آنھا چقدر خرد و ناچیز باشند، برکت و افزایش ناگھانی آنھا را شاھد خواھید بود. چنانچه از بابت پولتان شاکر باشید، ھر چند اندک،برکت جادویی آن را مشاھده خواھید کرد. وقتی که بابت رابطه ای، حتی اگر در حد کمال نباشد،سپاسگزار باشید، ارتقاء و بھبودی معجزه آسای آن را ناظر خواھید بود.
جنبه ی معکوس این قضیه این است که وقتی ما نعمات خود را به حساب نمی آوریم، در دام شمارش غیرعمدی موارد ناخوشایند و منفی گرفتار می شویم .انتقاد کردن یا عیبجویی در دیگران، شاکی بودن بابت ترافیک، انتظار در صفوف، تأخیرھا، پول ناکافی یا آب و ھوای نامساعد می باشند. زمانی که به شمردن نقمات می پردازیم آنھا نیز افزایش می یابند، علاوه بر این،با شمارش ھر مورد منفی، ما به تخریب مواھب و برکاتی می پردازیم که بر طریق خود جاری بودند. 
اولین اصل مھم در صبحگاه یا ساعات اولیه روز، برشمردن نعمات خود است. می توانید لیست تان را روی کاغذ نوشته، و کل سپاس ھای خود را در یک جا نگه دارید. امروز قرار است که لیست ساده ای از ده مورد مواھب و نعمات را تھیه کنید که در زندگی تان بابت آنھا شاکر ھستید.
درباره علت سپاسگزاریتان بیاندیشید. ھنگامی که شما در باب علت شاکر بودن خود برای چیزی، شخصی یا موقعیتی خاص تعمق کنید، حق شناسی را بسیار عمیق در وجودتان احساس خواھید کرد .
بنابراین با ھر مورد در لیست خود دلیل سپاسگزاریتان بابت آن را بنویسید.
در اینجا چند ایده برای نگارش لیست شما آورده شده است:
من حقیقتاً خوشحال ھستم که..........(ذکر عامل).......... را دارم، ·
زیرا...........(بیان علت)............
پس از اینکه لیست تان شامل ده نعمت را آماده کردید، به عقب برگشته، ھر کدام از آنھا را، به صورت ذھنی و یا با صدای بلند بررسی کنید. 
زمانی که به انتھای ھر نعمت می رسید، کلمات جادویی را سه مرتبه بیان کنید، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم و تا حد توانتان، امتنان را بھر آن نعمت در وجودتان احساس کنید.
پس از ھر زمانی که به شمارش نعمات خود می پردازید، می بایست به طور قابل ملاحظه ای بھتر و شادتر باشید؛ میزان خوب بودن شما سنجشی برای حد و اندازه ی حس حق شناسی شماست. حس
امتنان بیشتر، حس نشاط بیشتر را خواھد داشت و زندگی تان ھرچه سریعتر دستخوش تحول خواھد گرد

(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفرجادویی شکرگزاری(قسمت پنجم)

 
"شناسایی و مکتوب کردن هدف و خواسته ها"
آیا همین الان قطعا می دانید چه می خواهید !؟ 
بسیاری از تمرین ھای جادویی در جھت مساعدت به شما در دستیابی
 به رؤیاھایتان طراحی گردیده اند لذا، لازم است که در خصوص آنچه که 
واقعاً خواھانش ھستید، قاطع باشید....
قبل از ساعت 22:00  فردا ، در حالتی آرام قرار گرفته، لیستی از آنچه 
که واقعاً در ھر عرصه ای از زندگی تان می خواھید، تھیه کنید...
تا جاییکه مایلید می توانید منحصر به فرد و با آب و تاب شرح دھید، لیکن
بخاطر داشته باشید که خواسته تان را کاملاً بر اساس آنچه که خواھانش
 ھستید، لیست کنید، نه اینکه چگونه قصد دارید که به خواسته تان برسی
و در این امر کاملا بی پروا باشید و بدانید این قدم ،اولین و مهمترین کاری است
که باید در این سفر انجام دهید

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(قسمت سوم)

 
آیا زندگی شما جادویی است ؟ 
درست اکنون می توانید بگویید که تا چه حد واقعاً حق سپاسگزاری را در زندگی تان به جا آورده اید. فقط نگاھی به تمامی عرصه ھای مطرح در زندگی تان بیاندازید از قبیل پول، سلامتی، نشاط، شغل، خانه و روابط. عرصه ھای زندگی تان که فراوان و شگفت انگیز ھستند، نتیجه ی به کار
گیری موھبت سپاسگزاری و تجربه ی جادویی حاصل از آن می باشند. ھر گونه کمبود در زمینه ھای مھم زندگی تان به دلیل فقدان یا بی بھره بودن از موھبت سپاسگزاری است.
این یک حقیقت ساده است: شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند. 
وقتی ناسپاس باشید، روند و استمرار جادو را در زندگی تان متوقف کرده اید و برکت ھم نصیبتان نخواھد شد. در صورت ناسپاسی، جریان سلامت بیشتر، روابط بھتر، شادی بیشتر، پول فراوان تر و پیشرفت شغل، پیشه یا تجارتتان را مسدود می کنید. برای ستاندن باید بدھید، این قانون بده و بستان است. امتنان، اھدای تشکرات است و بدون وجود آن خودتان را از جادو و از دریافت ھر چیز دلخواھتان در زندگی بریده اید و جدا کرده اید.
حرف آخر یا اساس حق نشناسی این است که زمانی که ما ناسپاس باشیم، ھمه چیز را در زندگیمان بی اھمیت می پنداریم و ناچیز می شماریم. زمانی که به ھیچ چیز بھا ندھیم به طور ناخودآگاه برای خودمان نیز اھمیت قائل نمی شویم. قانون جذب می گوید که خواھان، خواسته را جذب می کند. لذا اگر قدر چیزی را ندانیم، ھمین نتیجه نیز نصیب خود ما می شود. به یاد داشته باشید، "ھر آن کس که ناسپاسی را به جا آورد، از داشته اش محروم خواھد شد"، مسلماً در مواقع گوناگونی در زندگی تان شاکر بوده اید، اما برای درک و دریافت تغییر جادو و تأثیر تغییر بنیادی در شرایط جاری خود،باید به موھبت حق شناسی مبادرت ورزیده، آن را به عنوان شیوه نوینی در زندگی تان پیاده کنید


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(قسمت دوم)

 
یک راز بزرگ درباره ی شکرگزاری وجود دارد که در این کلام به چشم 
می خورد: " اگر شاکر باشی بیشتر به تو عطا خواھد شد و از نعمات 
فراوانی برخوردار خواھی گشت."
وعده ی سپاسگزاری در قرآن مجید به ھمان اندازه تأکید می شود:
"و (به خاطر آورید) ھنگامی که پروردگار خطاب کرد: و در صورتی که 
شکرگزار باشید به شما فراوانی عطا خواھم کرد، اما چنانچه ناسپاسی
 کنید به درستی که (ھرآینه) به مجازات بسیار شدیدم گرفتار خواھید شد."
مھم نیست که تابع چه مذھبی باشید یا اینکه فرد متدینی باشید یا نه،
 این سخنان از قرآن مجید و دیگر کتب مقدس برای شما و زندگی تان به 
کار می رود. آنھا بیانگر یک قانون بنیادی در علم و جھان ھستی می باشند.
قدردانی و حق شناسی قانون جھان ھستی را به جریان می اندازد که بر
 کل زندگی تان حاکم است.چنانچه درباره آنچه که شاکرش ھستید، 
بیاندیشید، مانند: "عاشق شغلم ھستم"، "خانواده ام بسیار
حمایتگر ھستند"، "بھترین تعطیلات را داشتم"، "امروز شگفت زده ھستم"
، و صمیمانه سپاسگزاری کنید، پس بر اساس قانون جذب، باید بیشتر
 ھمین ھا را در زندگی تان جذب کنید.کارکرد این قانون به ھمان طریقی 
است که فلزی جذب آھنربایی می شود، امتنان شما خاصیت مغناطیسی
 دارد و ھرچه بیشتر شاکر باشید وفور نعمت را بیشتر جذب می کنید. این
 قانون جھان ھستی است.


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

تعداد کل صفحات ( 5 ) 1 2 3 4 5