تبلیغات
چراغ جادو - مطالب ابر روح انسان

ضمیر انسان (قسمت پنجم)

 
برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه 
یکی از عوامل بسیار قدرتمند تاثیر گذار بر روی ضمیر ناخودآگاه"کلام" اسـت
و بیشترین تاثیر پذیری در زمان کودکی انسان اسـت،زیرا ضمیر ناخودآگاه در 
بالاترین مرحله جمع آوری اطلاعات و تاثیر پذیری از محیط اطراف است
در سنین کودکـی چـون دایره ی افـرادی که کودک با آنـها در ارتباط است  کوچک
 است و ضمیر ناخودآگاه براسـاس تکرار اطلـاعـات را طبقـه بنـدی میکند و باور
 میسازد،اگردر این سن پدر و مادر که بیشترین ارتبـاط را با فـرزند دارند مـثلابه
 کودک بگویند "تـنـبـل" و مدام کودک را تحقـیر کنند ،کودک هر وقـت کـه پدر و
 مادر را میبیند به یاد این میافتد
 که تنبل و بی ارزش است،و ضمیر ناخــودآگاه یک باور مستحــکم از تنبل بودن
 و بی ارزش بودن کودک در ذهـن میسـازد و تا آخر عـمر آن فرد موجــب کمبود
 اعتماد به نفس و ناکامی فرد میگردد

برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،
 

ضمیر انسان (قسمت چهارم)

 
ضمیر  ناخود آگاه زمانی تاثیر پذیری بیشتری از بخش خودآگاه دارد
 که چند حس با هم دخیل باشند مثلا زمانی که یک گل را در دست
 میگیریم و آنرا لمس میکنیم و همزمان به آن نگاه میکنیم و میبوییم،
و حتی اگر در این زمان در حال گوش دادن به یک آهنگ خاص نیز باشیم،
 
اطلاعات جامعی را به ضمیر نا خودآگاهمان میفرستیم.
و ضمیر ناخودآگاه یک باور بر اساس این اطلاعات میسازد و وقتی دوباره 
آن آهنگ را گوش بدهیم یا آن بو به مشاممان برسد یا تصویر گل را ببینیم
 ضمیر ناخودآگاه تمام اطلاعاتی را که قبلا ثبت کرده را به یکباره به یاد
 ضمیر خودآگاه ما می آورد و حتی حس درونی که اولین بار با دیدن گل
 در وجودمان ایجاد شده را مجدد در وجودمان ایجاد میکند

برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،
 

ضمیر انسان (قسمت سوم)

 
برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخود آگاه انسان بر اساس حواس پنج گانه شروع

 به جمع آوری اطلاعات میکند و بر اساس تکرار اطلاعات آنها 

اولویت بندی میکند و با جمع بندی این اولویت ها یک الگو

تولید میکند. این الگوی ذهنی را به ضمیر خود آگاه منتقل

میکند و ما این الگوی ذهنی را با نام " باور "میشناسیم

برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،
 

ضمیر انسان (قسمت دوم)

 

خاصیت های ضمیر نا خود آگاه

ضمیر ناخودآگاه بر اساس اطلاعات دریافتی خود ،شروع به درست کردن الگو های

فکری برای ضمیر خودآگاه میکند که به این الگو ها "باور"میگوید

این باور ها منشاء تحلیل های ذهن، ادراک و احساسات ما هستند

در واقع ما بر اساس باروهایمان موقعیت ها و رخداد ها را بررسی و درک میکنیم.

مثلا یک شخص باور زیبایی درباره ی گل سرخ دارد و هنگام دیدن گل سرخ احساس

فوق العاده ای به او دست میدهد و بر عکس یک شخص دیگرباور ی منفی درباره ی

گل سرخ دارد و با دیدن گل سرخ احساس بدی به او دست میدهد !!!


برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،
 

ضمیر انسان (قسمت اول)

 

وجود انسان توسط دو بخش کنترل میشود :

 1.ضمیر خودآگاه

 2.ضمیر ناخودآگاه

ضمیر خود آگاه :وظیفه ی کنترل کارهای ارادی همانند صحبت کردن،نگاه کردن و فکر کردن؛و همچنین وظیفه ی تحلیل کردن با توجه به اطلاعات موجود در مغز را دارد

ضمیر نا خود آگاه : همانطور که از اسمش پیداست کنترل اعمال غیر ارادی وجود ما همانند کار اعضایی مانند ریه و قلب را،و همچنین تولید الگوهای ذهنی و باور ها را بر عهده دارد

علاوه بر این ها ضمیر ناخود آگاه با شعور ذاتی کاینات در ارتباط است.

شعور کاینات را میتوان به شبکه ی اینترنت تشبیه کرد ،که ضمیر نا خودآگاه هر شخص "هر یوزر اینترنت"و روح مقدس خداوند را میتوان به "سرور اصلی" این شبکه و بستر این شبکه را "کاینات" در نظر گرفت


برچسب ها: ضمیر انسان ، ضمیر ناخودآگاه ، روح انسان ،