تبلیغات
چراغ جادو - مطالب ابر شکرگزاری

سفر جادویی شکرگزاری(روز یازدهم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز یازدهم: یک بامداد جادویی ....
راحت ترین و ساده ترین روند اطمینان مبنی بر اینکه روزتان پیشاپیش مملو از جادو خواھد بود، این است که بامدادتان را سرشار از حق شناسی کنید. زمانی که امتنان را ضمیمه روال ھمیشگی بامدادتان کنید، فواید سحرآمیز آن را در کل مدت روز حس و مشاھده خواھید کرد. ھر بامداد مملو از فرصتھایی برای سپاسگزاری است.ھنگامی که در روز جدیدی مثل فردا از خواب بیدار می شوید، پیش از حرکت و انجام حتی یک کار، کلمه سحرآمیز "سپاسگزارم" را بگویید. بھر این حقیقت ابراز تشکر کنید که زنده اید و به شما روز دیگری از حیات عطا شده است.اھمیتی ندارد که چقدر خواب آلود ھستید یا ساعت زنگدارتان
شما را برای کار از خواب بیدار کرده است یا در طول مدت تعطیلی آخر ھفته خوابتان برده است؛ لحظه ای که بیدار می شوید، بابت روز دیگری از زندگی تان، کلمه جادویی "متشکرم" را بیان کنید. بابت خواب خوب شبانه تان، شکرگزار باشید. آیا به قدر کافی خوش شانس ھستید که با ملافه و بالشتی در بستری آرمیده باشید؟ سپاسگزارم. وقتی پاھایتان با زمین برخورد می کند بگویید خدایا شکر. آیا حمامی در منزل دارید؟ خدا را شکر! آیا قادرید که شیر آب را باز کنید و بلافاصله ھر صبح از آب تمیز برخوردار گردید؟ ممنونم! بابت حوله، صابون، آینه و ھر چیزی واقع در
حمام و دستشویی تشکر کنید که از آنھا در جھت احساس شادابی، ھشیاری و آمادگی برای روز استفاده می کنید.ھنگام لباس پوشیدن به این بیاندیشید که چقدر خوش اقبال ھستید که جامه ای برای انتخاب کردن و پوشیدن در اختیار دارید. خدا را شکر! به این توجه کنید که چه تعداد افرادی باید در بوجود آوردن تمام اقلام گوناگون پارچه و البسه دخیل بوده باشند که شما در یک روز آن را به تن کنید. احتمال
دارد البسه ای که در یک روز می پوشید از کشورھای دیگری در سراسر این کره خاکی می آیند. از ھمه متشکرم! آیا کفش دارید؟ خوش بحالتان. زندگی بدون آنھا را تجسم کنید. بابت کفشھایم ممنونم! .چنانچه از خواب بر می خیزید و در ابتدا صبحانه می خورید پس در حین لمس و استفاده کردن از ھر چیز در صبحانه خود کلمه جادویی "متشکرم" را ابراز کنید. بابت قھوه، چای، آب میوه یا صبحانه تان قدردانی کنید. این خوردنی ھا، صبح ھای شما را بسی لذت بخش می سازند و انرژی روزتان را تامین می کنند.
بجا آوردن سپاسگزاری و بکار بستن جادو را در روند ھمیشگی صبحگاه خود عملاً تا جائیکه مقدور است ھمین فردا پیاده کنید. از لحظه گشودن چشمانتان تا پوشیدن کفشھایتان یا آماده شدن، کلمه جادویی "متشکرم" را در ذھنتان بابت ھر چیز ملموس و مورد استفاده بیان کنید.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز دهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز دهم: ثروت پرجاذبه
تکنیک سحرآمیز امروز، یکی از بزرگترین دلایل مبنی بر ناسپاسی افراد را بابت پول به سپاسگزاری تبدیل می کند و لذا از قدرت مضاعف در جھت تغییر اوضاع مالیتان برخوردار است؛
شما ناسپاسی را که موجب فقیرتر شدن شماست با سپاسگزاری تعویض خواھید کرد که به نحو سحرآمیزی ثروت را برایتان به ارمغان می آورد.ھر گونه ناسپاسی، افکار یا سخنان ناخوشایند، حسادت آمیز یا نگران کننده ای درباره پول و مادیات به راستی که فقر و تنگدستی را به وجود می آورد و البته بزرگترین ناسپاسی ھا در زمانی است که پولی باید پرداخت شود.
برای داشتن یک زندگی غنی، می بایست برای ھر اقدامی بابت پول شاکر باشیم و مضایقه کردن از پرداخت صورت حساب ھایتان به منزله ناسپاسی است.
به منظور سپاسگزار بودن بھر صورت حسابی، به این بیاندیشید که تا چه حد از خدمات یا اجناس مربوط به صورتحساب بھره مند شده اید. اگر بابت اجاره یا رھن پرداخت شده است، شاکر باشید که سقفی بالای سرتان است و در آن زندگی می کنید.اگر صورت حساب گاز یا برق را پرداخت می کنید به گرما یا سرمای حاصل از آنھا، دوش آب داغ و ھر وسیله ای فکر کنید که در خدمت شما است. در صورت پرداخت قبض تلفن یا اینترنت، تصور کنید که زندگی تان چقدر دشوار می شد اگر مجبور بودید مسافت ھای خیلی طولانی را برای صحبت با ھر فرد به طور جداگانه طی کنید.
تمام این خدمات قابل ملاحظه حاضر و آماده در دسترس شما ھستند پس بابت آنھا و شرکت ھایی که با فراھم کردن خدماتشان قبل از پرداخت به آنھا به شما اعتماد می کنند، شاکر باشید.
بر روی ھر صورت حسابی ھنگام پرداخت، جمله ی جادویی "از پرداخت این قبض متشکرم" را بنویسید .
فردا قصد انجام ھمین کار را داشته باشید. ھر قبض موجود پرداخت نشده ای را برداشته، با استفاده از قدرت جادویی امتنان در پھنای آنھا جمله ی "برای پول ممنونم" را بنویسید و بابت داشتن پول در جھت پرداختن قبض مورد نظر، چه آن پول را دارید و چه ندارید، از حس امتنان برخوردار شوید. اگر قبض ھایتان را به صورت اینترنتی پرداخت و دریافت می کنید، پس زمان دریافت یک قبض اینترنتی آن را به خودتان به عنوان یک ایمیل ارسال کرده، در قسمت موضوعات با حروف درشت و بزرگ بنویسید: "بخاطر پول متشکرم" .بعد، ده قبض قبلاً پرداخت شده را پیدا کرده، در طرف جلویی ھر کدام جمله جادویی "بابت پرداخت متشکرم" را بنویسید. در حین نوشتن بر روی ھر قبض پرداخت شده، تا حد امکان شاکر بودن را حس کنید مبنی بر اینکه پولی برای پرداخت قبض داشتید.
از امروز به بعد با انجام دائمی این تکنیک در زمان پرداخت یک قبض می توانید در مدت کم به خدمات عظیمی بیاندیشید که از قبض مورد نظر دریافت کردید و درست روی قبض جمله جادویی "بابت پرداخت متشکرم" را بنویسید و در صورت نداشتن پول بابت پرداخت قبض، با استفاده از
قدرت جادویی امتنان جمله "به خاطر پول ممنونم" را نوشته، آن را با تمام وجود احساس کنید زیرا برای پرداخت قبض پول دارید. احساس سپاسگزاری بھر پولی که پرداخت کرده اید، دریافت بیشتر شما را تضمین خواھد کرد. امتنان ھمچون رشته طلایی پرجاذبه ایست که جذب پول شما می شود.
لذا زمانی که پول را پرداخت می کنید، ھمواره پول به شما برمی گردد، گاھی مساوی، گاھی ده برابر و گاھی صدبرابر. برکتی که به شما برگردانده می شود به مقدار پول داده شده ی شما بستگی ندارد بلکه به حد و میزان ابراز سپاسگزاریتان مربوط می گردد.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز نهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری " 

روز نهم: غبارپاشی جادویی به همه ...
تعالیم معنوی باستانی می گویند که ھر آنچه که از صمیم قلب به دیگری می دھیم صدھا برابر به خودمان برمی گردد.
چنانچه انرژی حق شناسی را ھمچون پاشیدن غبار جادویی در نظر دارید، پس زمانی که به ازای دریافت چیزی از فردی ابراز قدردانی می کنید، به راستی که در حال پاشیدن غبار جادویی بر او ھستید. انرژی مثبت قدرتمند موجود در غبار سحرآمیز به ھر آن کس که آن را می پاشد می رسد و اثر میکند . به افرادی بیاندیشید که در روز خاصی با آنھا مواجه می شوید و به گونه ھای مختلف در خدمت شما ھستند مانند افرادی که در فروشگاه ھا یا رستوران ھا به کار مشغول ھستند، رانندگان اتوبوس یا تاکسی، مشتریان در خدمت مردم، نظافت چیان یا کارمندانی که در محیط کارتان مشغولند. افراد خدمتگزار خودشان را برای خدمت به شما ارائه می دھند و شما در حال دریافت خدمت آنھاھستید.
چنانچه شما در ازای خدمات آنھا ابراز قدردانی نکنید، پس فرد شاکری نیستید و از ورود و جریان نیکی به زندگی تان ممانعت می کنید.
در مواقعی شاید با فرد خدمتگزاری مواجه گردید که رفتاری ناپسند با شما دارد یا به شما ھیچگونه توجھی نمی کند که فکر می کنید سزاوارش ھستید. حق شناسی در این مواقع شاید بسیار چالش
انگیز باشد. اما امتنان شما نباید به رفتار شخص مقابل بستگی داشته باشد. سپاسگزاری را برگزینید، مھم نیست برای چه! جادو را در زندگی تان انتخاب کنید، مھم نیست برای چه! این امر شاید به شما کمک کند تا به یاد داشته باشید که فرد مربوطه در لحظه ارتباط با شما در حال تأمل کردن در رابطه با مشکلی است و شما از آن بی خبرید.امتنان و عواطف شما شاید سحرآمیزترین اتفاق برای آنھا در آن روز باشد.
فردا ، از این غبار جادویی حق شناسی برای افراد خدمتگزار استفاده کنید و در جستجوی ھر فرصتی برای پاشیدن این غبار سحرآمیز بر روی ھمه باشید.حداقل از ده نفر تشکر کنید که خدمات متفاوتی را به شما ارائه می دھند تا امروز بھره مند گردید. اھمیتی ندارد اگر فرصتی برای تشکر حضوری نیافتید! می توانید به طور ذھنی از افراد خدمتگزارتان قدردانی کنید، در این حالت نیز گرد جادویی به آنھا خواھد رسید. به عنوان مثال، ذھنی به خودتان بگویید: من واقعا" سپاسگزار نظافتچیانی ھستم که از ساعات ابتدایی صبح به کار مشغولند تا مطمئن گردند که خیابان ھا ھر روز عاری از ھر گونه آشغال و آلودگی است.
اگر گرده افشانی جادویی را بر سر خدمتگزاران ھنگام قدردانی از آنھا تجسم کنید، تصویری دارید از آنچه که واقعاً به طور نامرئی با قدرت امتنان اتفاق می افتد. با کمک این تصویر ذھنیتان، یقین پیدا می کنید که غبار سحرآمیز حق شناسی واقعاً به افراد می رسد و اینکه با دست یافتن به آن ، زندگی آنھا ارتقاء می یابد و ھر وقت که به پاشیدن این غبار بر دیگران مبادرت می ورزید، به شما و زندگی تان نیز بر می گردد.
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری( روز هفتم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز هفتم : مشاغل جادو میخواهند ....
چگونه است که دو نفر شغلی را آغاز می کنند، حال اینکه حرفه ی یکی از آنھا به سوی موفقیت و پیروزی عظیم پیش می رود، در حالی که نفر دیگر علی رغم کار و تلاش با پیشرفت ناچیزی روبرو می شود، حال آن که ھر دو با مشقت تلاش می کنند؟ حلقه ی گمشده برای موفقیت ھمان سپاسگزاری می باشد زیرا بر اساس قانون جذب شما باید شاکر آن چیزی باشید که موفقیت را به شما جذب می کند.
به منظور دستیابی به موفقیت یا ارتقای چیزھای نیکو در شغل یا پیشه تان (مانند فرصت ھا، ترفیع، پول، افکار برجسته، الھامات و تحسین و تمجید) مھم است که بابت شغل یا پیشه خود قدردان باشید.
شما باید عاشق شغلتان ھر آنچه که ھست، باشید و از رفتن به سر کارتان ذوق زده گردید و نباید از چیزی فروگذار کنید. چنانچه چنین احساسی را درباره شغل فعلی تان ندارید یا آن را شغل رؤیایی
خود نمی یابید، طریق دستیابی به شغل مطلوبتان، ھمانا قدردان بودن بابت شغل فعلی تان می باشد.
امروز، تصور کنید که دارای یک مدیر نامرئی ھستید که وظیفه اش ثبت کردن افکار و احساسات شما راجع به شغل تان است. با تصویرسازی ذھنی ببینید که مدیرتان امروز ھرجا که می روید با قلم و دفتری در دست تعقیبتان خواھد کرد.ھر زمان که شما چیزی را درباره ی شغلتان می یابید که شکرگزارش باشید، مدیرتان آن را یادداشت خواھد کرد. وظیفه ی شما، یافتن برکات و فراوانی در حد توانتان است که بابت آنھا
سپاسگزار باشید؛ لذا در پایان روز مدیرتان دارای لیست طویلی از تمام حق شناسی ھای شماست.
ھرچه این لیست طویلتر باشد، مدیر نامرئی شما جادوی بیشتری را می تواند برای پول، موفقیت کاری، فرصتھا، بھره وری و کامیابی شما به ارمغان آورد.
ھر زمان که مدیر خیالی تان به یاداشت کردن می پردازد، شما عاملی را بابت سپاسگزاری می یابید و اینطور می گویید: 
من بابت.........(ذکر عامل)......... بسیار قدردانی می کنم.
مدیرتان ھرچه عمیق تر بتواند حس قدرشناسی را در وجودتان ببیند، زودتر قادر است تا جادو را در کارتان به جریان اندازد و سحر و افسون بیشتری به وجود خواھد آمد.


(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز ششم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز ششم : طریق جادویی رهایی از نقمت
وضعیت ھای ناخوشایند (اعم از ارتباطی شکنجه آور، فشار مالی، فقدان سلامتی یا مشکلات شغلی و...) به دلیل عدم سپاسگزاری در طی مدت طویلی از زمان بوجود می آیند.قدر ندانستن نعمات، دلیل اصلی وجود نقمات است، زیرا ھنگامیکه نعمات را ناچیز بپنداریم در ازای آن ابراز قدردانی نمی کنیم و رخداد جادو در زندگیمان متوقف خواھد شد
اکنون به این درک نائل شده اید که ناسپاسی، اندیشه ھا و سخنان ناخوشایند و گله و شکایت، جریان نعمات را در زندگی تان متوقف می کند. حالا واقفید که وجود خطاھا و لغزش ھای بسیار، حاکی از این ھستند که شما ناخواسته در حد کفایت شکرگزار نبوده اید.
"بیایید متعالی و شاکر باشیم، برای اینکه اگر ما امروز بسیار نیاموختیم، لااقل اندکی آموختیم، اگر بھتر نشدیم، لااقل بیمار نگشتیم و چنانچه ناخوش احوال شدیم،حداقل نمردیم، پس، بیایید جملگی سپاسگزار باشیم"
فردا یک معضل یا وضعیت ناخوشایندی را در زندگی تان برگزینید که بسیار خواھان حل آن ھستید و ده مورد را به منظور سپاسگزاری بجویید.
می دانم که این امر می تواند برای آغاز این تکنیک چالش انگیز باشد، اما از جمله بالا الهام بگیرید و لیستی از ده مورد در کامپیوتر یا دفتر روزانه ی سپاسگزاریتان بنویسید ..
در نوشتن لیست خود، مطمئن شوید که ھر ده موردی را می نویسید که به طریق زیر شاکرشان ھستید:
"بسیار سپاسگزارم برای................" یا "حقیقتاً متشکرم بابت................." و جمله را با موردی که بابتش شاکر ھستید به اتمام برسانید.
ھمین ده موھبت مورد سپاستان را لیست کنید، کارتان را با نوشتن تکنیک طریق جادویی رھایی از نقمت، به پایان برسانید:
"متشکرم، متشکرم، متشکرم، برای عزم و اراده ی کامل."
و تنھا برای امروز، دقت کنید که آیا می توانید یک روز را بدون گفتن ھر چیز ناخوشایندی به پایان برسانید؟! شاید یک چالش باشد، اما ملاحظه کنید که آیا می توانید آن را فقط یک روز انجام دھید.اگر بدانچه که
می گویید، آگاه باشید آنگاه می توانید وقفه ای ایجاد کرده، تصمیم بگیرید که آیا خواھان پیامدھای حاصل از گفته ھایتان می باشید. در اینجا یک شاھرگ جادویی ھست که می توانید، در صورت توجه
به اندیشه یا گفتارتان راجع به چیزی ناخوشایند، از آن استفاده کنید. بلافاصله درنگ کرده، بگویید:
"اما باید بگویم که واقعاً بابت................. سپاسگزارم."(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

تعداد کل صفحات ( 4 ) 1 2 3 4