تبلیغات
چراغ جادو - مطالب ابر شکرگزاری

سفرجادویی شکرگزاری(قسمت پنجم)

 
"شناسایی و مکتوب کردن هدف و خواسته ها"
آیا همین الان قطعا می دانید چه می خواهید !؟ 
بسیاری از تمرین ھای جادویی در جھت مساعدت به شما در دستیابی
 به رؤیاھایتان طراحی گردیده اند لذا، لازم است که در خصوص آنچه که 
واقعاً خواھانش ھستید، قاطع باشید....
قبل از ساعت 22:00  فردا ، در حالتی آرام قرار گرفته، لیستی از آنچه 
که واقعاً در ھر عرصه ای از زندگی تان می خواھید، تھیه کنید...
تا جاییکه مایلید می توانید منحصر به فرد و با آب و تاب شرح دھید، لیکن
بخاطر داشته باشید که خواسته تان را کاملاً بر اساس آنچه که خواھانش
 ھستید، لیست کنید، نه اینکه چگونه قصد دارید که به خواسته تان برسی
و در این امر کاملا بی پروا باشید و بدانید این قدم ،اولین و مهمترین کاری است
که باید در این سفر انجام دهید

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(قسمت سوم)

 
آیا زندگی شما جادویی است ؟ 
درست اکنون می توانید بگویید که تا چه حد واقعاً حق سپاسگزاری را در زندگی تان به جا آورده اید. فقط نگاھی به تمامی عرصه ھای مطرح در زندگی تان بیاندازید از قبیل پول، سلامتی، نشاط، شغل، خانه و روابط. عرصه ھای زندگی تان که فراوان و شگفت انگیز ھستند، نتیجه ی به کار
گیری موھبت سپاسگزاری و تجربه ی جادویی حاصل از آن می باشند. ھر گونه کمبود در زمینه ھای مھم زندگی تان به دلیل فقدان یا بی بھره بودن از موھبت سپاسگزاری است.
این یک حقیقت ساده است: شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند. 
وقتی ناسپاس باشید، روند و استمرار جادو را در زندگی تان متوقف کرده اید و برکت ھم نصیبتان نخواھد شد. در صورت ناسپاسی، جریان سلامت بیشتر، روابط بھتر، شادی بیشتر، پول فراوان تر و پیشرفت شغل، پیشه یا تجارتتان را مسدود می کنید. برای ستاندن باید بدھید، این قانون بده و بستان است. امتنان، اھدای تشکرات است و بدون وجود آن خودتان را از جادو و از دریافت ھر چیز دلخواھتان در زندگی بریده اید و جدا کرده اید.
حرف آخر یا اساس حق نشناسی این است که زمانی که ما ناسپاس باشیم، ھمه چیز را در زندگیمان بی اھمیت می پنداریم و ناچیز می شماریم. زمانی که به ھیچ چیز بھا ندھیم به طور ناخودآگاه برای خودمان نیز اھمیت قائل نمی شویم. قانون جذب می گوید که خواھان، خواسته را جذب می کند. لذا اگر قدر چیزی را ندانیم، ھمین نتیجه نیز نصیب خود ما می شود. به یاد داشته باشید، "ھر آن کس که ناسپاسی را به جا آورد، از داشته اش محروم خواھد شد"، مسلماً در مواقع گوناگونی در زندگی تان شاکر بوده اید، اما برای درک و دریافت تغییر جادو و تأثیر تغییر بنیادی در شرایط جاری خود،باید به موھبت حق شناسی مبادرت ورزیده، آن را به عنوان شیوه نوینی در زندگی تان پیاده کنید


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(قسمت دوم)

 
یک راز بزرگ درباره ی شکرگزاری وجود دارد که در این کلام به چشم 
می خورد: " اگر شاکر باشی بیشتر به تو عطا خواھد شد و از نعمات 
فراوانی برخوردار خواھی گشت."
وعده ی سپاسگزاری در قرآن مجید به ھمان اندازه تأکید می شود:
"و (به خاطر آورید) ھنگامی که پروردگار خطاب کرد: و در صورتی که 
شکرگزار باشید به شما فراوانی عطا خواھم کرد، اما چنانچه ناسپاسی
 کنید به درستی که (ھرآینه) به مجازات بسیار شدیدم گرفتار خواھید شد."
مھم نیست که تابع چه مذھبی باشید یا اینکه فرد متدینی باشید یا نه،
 این سخنان از قرآن مجید و دیگر کتب مقدس برای شما و زندگی تان به 
کار می رود. آنھا بیانگر یک قانون بنیادی در علم و جھان ھستی می باشند.
قدردانی و حق شناسی قانون جھان ھستی را به جریان می اندازد که بر
 کل زندگی تان حاکم است.چنانچه درباره آنچه که شاکرش ھستید، 
بیاندیشید، مانند: "عاشق شغلم ھستم"، "خانواده ام بسیار
حمایتگر ھستند"، "بھترین تعطیلات را داشتم"، "امروز شگفت زده ھستم"
، و صمیمانه سپاسگزاری کنید، پس بر اساس قانون جذب، باید بیشتر
 ھمین ھا را در زندگی تان جذب کنید.کارکرد این قانون به ھمان طریقی 
است که فلزی جذب آھنربایی می شود، امتنان شما خاصیت مغناطیسی
 دارد و ھرچه بیشتر شاکر باشید وفور نعمت را بیشتر جذب می کنید. این
 قانون جھان ھستی است.


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(قسمت اول)

 
"برای جادو آماده باشید"
آیا به جادو معتقدید !!؟
شما در دستانتان راه یک زندگی جادویی را دارید ...
شما می توانید هر آنچه را که می خواهید ، داشته باشید ...
با ما همراه شوید در یک سفر شکرگزاری 28 روزه ی فراموش نشدنی 
مھم نیست که چه کسی ھستید، کجا ھستید، شرایط جاری شما چه ھستند،
 جادوی حق شناسی کل زندگی شما را دگرگون خواھد کرد.
آیا زمانی را به خاطر می آورید که کودکی بودید و به زندگی با شگفتی و 
ترس بسیار نگاه می کردید؟ زندگی اسرارآمیز و مھیج بود و جزئی ترین مسایل کاملاً 
در شما رعب و وحشت ایجاد میکرد. بابت یخ روی چمن، عبور پروانه ای از میان 
ھوا یا ھر گونه برگ و صخره ی عجیبی بر زمین شگفت زده می شدید.
قلبتان مالامال از سرور بود، تخیلتان محدودیتی نمی شناخت و معتقد بودید که 
زندگی سحر و افسون است.ما در این سفر می خواهیم که جادویی که زمان '
کودکی آن را باور داشتیم، را دوباره زنده سازیم ...
ھنگامی که بدانید بابت زایش جادو باید چه اقدامی کنید، با حیات رؤیاھایتان 
زندگی خواھید کرد.سپس، شگفت زده خواھید شد که چگونه می توانستید
 از اعتقاد به جادوی حیات دست کشیده باشید!
آیا آماده اید که مجدداً سحر و افسون را تجربه کنید؟ آیا حاضرید که ھمچون زمان
 کودکی سرشار از شگفتی و ترس آمیخته با ھیجان باشید

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

تعداد کل صفحات ( 4 ) 1 2 3 4